Anka Vidovič - Miklavčič            UDK: 94(497.4Kranj)”1929/1935”

 

Mozaik preteklosti okraja Kranj v letih 1929-1935

V uvodnih besedah je opisana upravno-politična in cerkvena ureditev okraja Kranj. Sledi oris uvedbe šestojanuarske diktature kralja Aleksandra in vladavine unitarne Jugoslovanske radikalne kmetske demokracija (JRKD), na kongresu 1933 v Beogradu preimenovane v Jugoslovansko nacionalno stranko (JNS). Prikazana je nova vloga in delovanje vsedržavnega Sokola kraljevine Jugoslavije, pomen boja za »kmetsko demokracijo«, ustanovitve in dejavnosti Zveze slovenskih kmetov, ki je bila v tem okraju dokaj dejavna. Politično moč vladajoče unitarne JNS in opozicijske Koroščeve katoliške Slovenske ljudske stranke (SLS) pa odslikavajo tako skupščinske volitve 1931, 1935, kot občinske volitve 1933.

 

dr. Anka Vidovič – Miklavčič
SI, 1117 Ljubljana Dravlje, Brilejeva 16, zgodovinarka, znanstvena svetnica v pokoju


 

Anka Vidovič - Miklavčič 

 

Mosaic of the District of Kranj 1929-1935

 

The administrative-political and ecclesiastical arrangement of the district of Kranj is described in the introduction. This is followed by a description of the imposition of the 6th January dictatorship of King Alexander and the regime of the unitary Yugoslav Radical Farmers' Democracy Party (JRKD), renamed the Yugoslav National Party (JNS) at a congress in 1933 in Belgrade. The contribution then shows the new role and functioning of the all-national Sokol Society of the Kingdom of Yugoslavia, the importance of the struggle for »farmers' democracy« and the establishment and activities of the Alliance of Slovene Farmers, which was fairly active in this area. The political power of the government unitary JNS and opposition Carinthian Catholic Slovene People's Party (SLS) is illustrated by both the assembly elections of 1931 and 1935 and the municipal elections of 1933.

 

Dr. Anka Vidovič–Miklavčič
SI, 1117 Ljubljana Dravlje, Brilejeva 16, historian, scientific adviser (retired)