France Kresal                UDK: 677(497.4Kranj)(091)

 

Vzpon in propad tekstilne industrije v Kranju

Vzpon tekstilne industrije v Kranju se je začel leta 1923 z Jugočeško. Kranj se je med dvema vojnama razvil v pomembno industrijsko središče s številnim delavstvom. Od skromnega števila nekaj sto industrijskih delavcev pred prvo svetovno vojno se je v Kranju razvil močan delavski razred. Tekstilno delavstvo je predstavljalo velik potencial za razvoj delavskega gibanja, ki se je sprostil leta 1936 v veliki tekstilni stavki. Med drugo svetovno vojno je bila vsa tekstilna industrija vključena v nemški gospodarski sistem; večino podjetij so Nemci zaplenili. Po osvoboditvi je bila tekstilna industrija v Kranju na vrhu gospodarskega razvoja skoraj 50 let. V obdobju tranzicije in nekontrolirane privatizacije je najprej zatonila, potem pa v celoti propadla.

 

dr. France Kresal, znanstveni svetnik
SI, 1000 Ljubljana, Jamova cesta 64, zgodovinar, raziskovalec gospodarske in socialne zgodovine
france.kresal@inz.si

 


France Kresal

 

The rise and fall of the textile industry in Kranj

 

The rise of the textile industry in Kranj started in 1923 with Jugočeška. Between the two wars, Kranj developed into an important industrial centre with a large labour force. From the modest number of some hundreds of industrial workers before the First World War, a strong working class developed in Kranj. The textile labour force represented great potential for the development of the workers' movement, which was released in 1936 in a great textile strike. During the Second World War, the entire textile industry was included in the German economic system; the Germans confiscated the majority of companies. After liberation, the textile industry in Kranj was at the peak of economic development for almost fifty years. In the period of transition and uncontrolled privatisation, it first declined and then entirely collapsed.

 

Dr. France Kresal, scientific adviser
SI, 1000 Ljubljana, Jamova cesta 64, historian, researcher of economic and social history
france.kresal@inz.si