Gregor Kocijan                UDK: 821.163.6.09-3:070(497.4Kranj)”1934/1941”

 

Pripovedna proza v Gorenjcu v letih 1934-1941

Gorenjec je v svoji prenovljeni izdaji v letih 1934–1941 namenil kar precej prostora izvirnemu pripovedništvu in zvrstil najrazličnejše vrste pripovedi: od kratke pripovedi do romana. Dosegel je razmeroma visoko kakovostno raven, ki sta ji dajala pečat mlada Mimi Malenšek (Zagorska) z zgodovinskim romanom Pod Triglavom in Joža Herfort s kratkimi pripovedmi in dolgo novelo Sin Črnih gora. Literarnopublicistični del je bil v časniku znatno šibkejši oz. redkost in podobno velja za kritično poročanje o literarnih delih. Spričo dokaj striktne ideološke zamejitve lista je bila dostopnost do objav idejno drugače usmerjenih piscev onemogočena. Po tej strani Gorenjec ni imel možnosti, da bi bil prostor za objave literarnih del celotnega spektra gorenjske pripovedno-literarne ustvarjalnosti.

 

dr. Gegor Kocijan, zaslužni univerzitetni profesor
SI, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literarni zgodovinar

 

Gregor Kocijan

 

Narrative Prose in Gorenjec 1934-1941

Gorenjec devoted considerable space to original narrative in its improved edition in 1934-1941 and published very varied types of narrative story: from short stories to novels. It achieved a relatively high level of quality, which was given the seal by the young Mimi Malenšek (Zagorska) with the historical novel Pod Triglavom (Under Triglav) and Jože Herfort with short stories and the long novelette Sin Črnih gora (Son of the Black Mountains). Literary essays were significantly weaker or rare, and similar applies for critical reporting about literary works. In the face of fairly strict ideological boundaries of the newsheet, publishing conceptually differently oriented writers was frustrated. From this point of view, Gorjenec did not have the chance to be a space for the publication of literary works of the entire spectrum of Gorenjska narrative and literary creativity.

 

Dr. Gegor Kocijan, retired university professor
SI, 1000 Ljubljana, Tržna ulica 3, literary historian