Peter Krečič                 UDK: 929Šumi N.

 

Prof. Nace Šumi in njegovo rodno mesto Kranj

Prof. dr. Nace Šumi (1924– 2006) je bil častni občan Mestne občine Kranj. Od zgodnjih šestdesetih let je bil osrednja osebnost slovenske umetnostne zgodovine, univerzitetni učitelj na Filozofski fakulteti ljubljanske univerze, mentor, avtor številnih monografij in razprav posebej s področja novoveške slovenske arhitekture, kritik, ena najvidnejših avtoritet slovenske humanistike. Bil je strasten zagovornik vsakršnega ustvarjanja in vseh ved, ki morejo ustvarjalna dejanja kakor koli reflektirati. V obojem, v umetniškem in znanstvenem ustvarjanju, je videl enoto, posvečeno dejavnost, ki vodi k samospoznanju. Ležali so mu koncepti, široko zastavljeni zgodovinski orisi, denimo, slovenske arhitekture, urbanizma, krajine v slovenskem slikarstvu, zgodovinskih dosežkov slovenske umetnostne zgodovine … Vedno znova je segal k temeljnim temam, problemskim sklopom, ključnim osebnostim in pojavom ter ob njih praviloma zarisal smeri prihodnjega raziskovanja, definiral prihodnje naloge. Ni hodil po uhojenih poteh, pač pa je utiral nove, nove tudi v pogledu organiziranja stroke, ki ji je pripadal, in humanistike nasploh.

 

dr. Peter Krečič, univ. prof.
SI, 1000 Ljubljana, Puhova 12, umetnostni zgodovinar in kritik
e-naslov: peter.krecic@aml.si

 


Peter Krečič

 

Prof. Nace Šumi and His Birthplace Kranj

Prof. dr. Nace Šumi (1924– 2006) was an honorary citizen of the Urban Municipality of Kranj. From the early sixties, he was a central personality of Slovene history of art, a university professor at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana, mentor, author of numerous monographs and discussions, in particular in the field of New Age Slovene architecture, a critic, one of the most prominent authorities of Slovene humanist science. He was a passionate advocate of all creativity and all sciences, which must certainly reflect creative activity. In both artistic and scientific creativity, he saw uniform, dedicated activity that leads to self-knowledge. Concepts, broad historical outlines, for example of Slovene architecture, urban planning, landscape in Slovene painting, the historical achievements of Slovene art history, rested on this. Again and again, he reached for fundamental themes, groups of problems, key personalities and phenomena, and with them generally outlined the direction of future research, defined future tasks. He did not tread well-worn paths but blazed new ones, new also from the point of view of organising the profession to which he belonged amd humanist sciences in general.

 

Prof. Dr. Peter Krečič
SI, 1000 Ljubljana, Puhova 12, art historian and critic
e-naslov: peter.krecic@aml.si