Zvonka Zupanič Slavec,• Ksenija Slavec•           UDK: 929Petrič K.

 

Kranjski zdravnik dr. Karel Petrič (1900–1944)

Ob 110-letnici rojstva

 

Karel Petrič je bil zdravnik in higienik, strokovnjak, visoko osveščen na področju socialne in preventive medicine. Deloval je kot zdravstveni organizator, zdravnik, predavatelj in strokovni pisec. Rodil se je leta 1900 na Jesenicah in leta 1927 zaključil študij medicine v Zagrebu. Še istega leta se je zaposlil na Higienskem zavodu v Ljubljani, kjer je leta 1933 postal njegov vodja ter s tem vodja vseh higienskih ustanov v Dravski banovini. Dodatno se je izobraževal v organizaciji zdravstvenega in socialnega varstva in na drugih javnozdravstvenih področjih na Dunaju, v zahodnem Berlinu – Charlottenburgu, kjer je bil Rockefellerjev štipendist. Bil je član Banovinskega sanitetnega sveta in podpredsednik Zdravniške zbornice za Dravsko banovino. Avgusta 1935 so ga politično premestili za devet mesecev v srbske Užice, po vrnitvi pa je postal direktor Zdravstvenega doma Kranj. Po letu 1941 je delal v Kranju kot zdravnik splošne prakse. Podpiral je narodnoosvobodilni boj, zato je novembra 1944 odšel k partizanom, kjer je čez mesec dni v Gorenji Trebuši tragično preminil.

 

prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med.
SI, 1000 Ljubljana, Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete v Ljubljani, zgodovinar medicine
e-naslov: zvonka.slavec@gmail.com
http://www.mf.uni-lj.si/katedra/275

 

 

Zvonka Zupanič Slavec,• Ksenija Slavec•

 

Kranj Physician Dr. Karel Petrič (1900-1944)

On the 110th Anniversary of His Birth


Karel Petrič was a physician and hygienist, a professional, highly enlightened in the field of social and preventive medicine. He worked as a healthcare organiser, physician, lecturer and author of professional texts. He was born in 1900 in Jesenice and completed medical studies in Zagreb in 1927. He was employed in the same year at the Institute for Hygiene in Ljubljana, where he became diretor in 1933 and thus head of all hygiene institutes in the Drava Banovina. He was additionally qualified in the organisation of healthcare and social security and in other public health fields in Vienna, in West Berlin – Charlottenburg, where he has a Rockefeller scholarship holder. He was a member of the Banovina sanitary council and vice-president of the Medical Chamber for the Drava Banovina. In August 1935, he was politically transferred for nine months to Serbian Užice and, after his return, he became director of Kranj Health Centre. After 1941, he worked as a general physician. He supported the National Liberation Struggle, so in November 1944 he joined the partisans and a month later was tragically killed in Gorenja Trebuša.

 

Prof. Dr. Zvonka Zupanič Slavec, MD.
SI, 1000 Ljubljana, Institute of the History of Medicine of the Faculty of Medicine of the University of Ljubljana, medical historian
e-naslov: zvonka.slavec@gmail.com
http://www.mf.uni-lj.si/katedra/275