Franc Štefe - Miško           UDK: 94(497.4Kranj)”1945”

 

Osvoboditev Kranja maja 1945

Prispevek obravnava geostrateški pomen Gorenjske za okupatorja in njegove načrte, kako ob koncu vojne zavarovati prehode čez Karavanke v primeru umika z Balkana in kako je bil ob odpoklicu partizanskih enot z Gorenjske v zaključne boje za Slovensko Primorje in Koroško okupatorju omogočen množičen umik prav skozi Kranj.

Podrobno obravnava čas prihoda, imena partizanskih enot in druge dogodke, povezane z osvoboditvijo Kranja maja 1945. Vse to je bilo doslej predstavljeno dokaj netočno in nepopolno. Vrzel je dopolnjena, Kranju pa celoviteje ohranjen tako pomemben zgodovinski trenutek – osvoboditev izpod nacistične okupacije.

 

Franc Štefe - Miško
SI, 1000 Ljubljana, Okiškega 37, publicist

 

 

Franc Štefe - Miško

 

Liberation of Kranj May 1945

The contribution deals with the geostrategic importance of Gorenjska for the occupier and his plans for protecting the crossings over the Karavanke at the end of the war in the event of a withdrawal from the Balkans and how, with the withdrawal of partisan units from Gorenjska during the conclusive battle for Slovene Primorje and Koroška, the occupier was allowed a mass withdrawal precisely through Kranj.

It covers in detail the times of arrival and names of partisan units and other events connected with the liberation of Kranj in May 1945. All this has so far been presented fairly inaccurately and incompletely. The gap is filled, and such an important historical moment as the liberation from Nazi occupation is preserved for Kranj.

 

Franc Štefe - Miško
SI, 1000 Ljubljana, Okiškega 37, publicist