Lidija Bregar                UDK: 678(497.4Kranj)”1920/2010”

 

90 let kranjske Save - rast in razvoj v povezovanju ter prilagajanju spremembam

Sava, nekdaj majhna kranjska tovarna gumijastih podpetnikov, je danes koncern s 30 družbami, ki v petih dejavnostih: gumarstvo, turizem, nepremičnine, naložbene finance in druge dejavnosti uspešno predstavlja Slovenijo na mednarodnih trgih. Sava je bila že od prvih začetkov povezana s tujimi partnerji, kombinacija kapitala in znanja, domačega ter tujega, pa ji je omogočala hitro rast in razvoj. V 90 letih svojega delovanja se je Sava soočala s številnimi težkimi preizkušnjami in se nanje učinkovito odzivala. Z iskanjem novih, drznih rešitev se je zmagovito spopadla tudi z najbolj težko in tvegano situacijo v vsej njeni zgodovini, z zamenjavo dolgoletnega strateškega partnerja Continentala. Avtopnevmatika in drugi programi, ki so po podpisu pogodbe s koncernom Goodyear konec leta 1997 prešli v njegovo last, vsa leta odtlej dobro poslujejo, zelo uspešno pa se razvijajo tudi prenovljeni gumarsko-tehnični programi in ostale dejavnosti današnje Poslovne skupine Sava.


Lidija Bregar, dipl. oec.
SI, 4204 Golnik, Tenetiše 6; v družbi Sava, d. d., dela kot direktorica Korporativnega komuniciranja, na različnih področjih trženjskega in korporativnega komuniciranja pa je v tej družbi zaposlena že od leta 1993

 


Lidija Bregar

 

90 years of Sava Kranj - Growth and development through linkage and adaptation to change

Sava, the former small Kranj factory making rubber heels, is today a concern with 30 companies that successfully represents Slovenia on international markets in five activities: rubber products, tourism, real estate, investment finance and other activities. Sava has been associated with foreign partners from the very start, a combination of capital and knowledge, both domestic and foreign, which enabled its fast growth and development. In its 90 years of operation, Sava has been confronted with a number of difficult experiences and has responded effectively to them. In the search for new, bold solutions It also successfully confronted the most difficult and risky situation in its entire history, with the exchange of its strategic partner of many years Continental. The automobile tyres and other programs, which became its own property after signing a contract with the Goodyear concern at the end of 1997, have earned well each year since then, and modernised rubber-technical programs and other activities of today’s Sava Business Group are also developing very successfully.
 

Lidija Bregar, B.Sc. (economics)
SI, 4204 Golnik, Tenetiše 6; works in Sava, d.d., as Director of Corporate Communications and has been employed in various fields of marketing and corporate communications in this company since 1993