Janez Kopač                 UDK: 342.8:352(497.4Kranj)”1945/1947”

 

Lokalne volitve v Kranju 1945-1947

Konec druge svetovne vojne je pomenil tudi konec občin in občinskih svetov ter županov kot lokalnih organov oblasti. Kot nove lokalne upravno-teritorialne enote so se uveljavili kraji, v katerih so oblast predstavljali krajevni narodnoosvobodilni odbori, ki so se 20. februarja 1946 preimenovani v krajevne ljudske odbore. Prve volitve odbornikov v narodnoosvobodilne odbore so potekale 15. avgusta 1945. Z volitvami so tesno povezani volilni imeniki. .Kraji so bili premajhni za racionalno izvajanje oblasti, zato so jih leta 1946 združili.


Mag. Janez Kopač
SI, 4000 Kranj, Seljakovo naselje 55, prof. zgodovine in sociologije, arhivski svetovalec

 


Janez Kopač

 

Local elections in Kranj 1945-1947

The end of the Second World War also meant the end of municipalities and municipal councils and mayors as local bodies of authority. Localities were introduced as the new local administrative-territorial units, in which authority was represented by local national liberation councils, which were renamed on 20 February 1946 local people’s committees. The first elections of members of the local national liberation committees took place on 15th August 1945. The electoral registers were closely linked with elections. Localities were too small for the rational exercise of authority, so in 1946 they were combined.


Janez Kopač MA
SI, 4000 Kranj, Seljakovo naselje 55, professor of history and sociology, archive adviser