Sonja Anžič - Kemper                     UDK: 352(497.4Besnica)”18/19”    

 

Občina Sv. Jošt (Besnica)

v luči zapisnikov občinskega odbora od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne

Občina Sv. Jošt je bila tako kot ostale občine ustanovljena sredi 19. stoletja in je obsegala davčne (katastrske) občine Zg. Besnico, Sp. Besnico in Sv. Jošt. Čeprav je bil sedež občine ves čas njenega obstoja v Besnici, je do leta 1934 nosila ime Sv. Jošt. Občinske posle v občini je vodilo občinsko predstojništvo, sestavljeno iz občinskih odbornikov s predsednikom oziroma županom na čelu, ki so se redno sestajali na občinskih sejah in tam razpravljali in se odločali o zadevah, ki so zadevale občino in prebivalce v občini. V prispevku je na podlagi pregleda občinskih sejnih zapisnikov predstavljena organizacija, sestava in delo občinskega predstojništva ter glavne teme obravnav na občinskih sejah v obdobju od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne.

 

mag. Sonja Anžič-Kemper, univ. prof.
SI, 4000 Kranj, Britof 351, arhivska svetnica
e-naslov: sonja.anzic@siol.net

 

 

Sonja Anžič - Kemper

 

Municipality of Sv. Jošt (Besnica)

in the light of records of the municipal council from the end of the 19th century to the Second World War
The municipality of Sv. Jošt, just as other municipalities, was founded in the middle of the 19th century, and covered the tax (land register) municipalities of Zg. Besnica, Sp. Besnica and Sv. Jošt. Although the seat of the municipality throughout the period of its existence was in Besnica, until 1934 it carried the name Sv. Jošt. Municipal business in the municipality was conducted by a municipal directorate, consisting of municipal councillors with a president or mayor at their head, who met regularly in municipal sessions and discussed and decided on matters that affected the municipality and the inhabitants of the municipality. On the basis of a review of minutes of the municipal sessions, the contribution presents the organisation, composition and work of the municipal directorate and the main themes of debate at municipal sessions in the period from the end of the 19th century to the Second World War.

 

Sonja Anžič-Kemper, MA, university profesor
SI, 4000 Kranj, Britof 351, archive adviser
e-naslov: sonja.anzic@siol.net