Maja Trojer                   UDK: 821.163.6.09Prešeren F.

 

Zadnji meseci Prešernovega življenja

Prispevek se osredotoča na zadnje mesece Prešernovega življenja, torej na obdobje v pesnikovem življenju, ki ga je preživel v Kranju, mestu, kjer je končno dobil samostojno advokaturo. Zelo malo je bilo do sedaj zapisanega o teh dneh in o bolezni, ki ga je pestila v zrelih letih, še manj o njenem zdravljenju. Prav do teh dragocenih podatkov sem se v kar največji meri skušala dokopati, jih predstaviti širši javnosti in jih kot farmacevtka strokovno interpretirati z današnjega zdravstvenega in terapevtskega stališča. Največje presenečenje je bilo zagotovo odkritje člankov grafika Ela Justina, kjer sem o pesnikovih zadnjih tednih izvedla nenadejano veliko in podrobno. Nekaj njegovih citatov sem vnesla tudi v članek.

 

Maja Trojer, mag. farm.
SI, 5243 Podbrdo, Podbrdo 33 a, lekarniška farmacevtka
e-naslov: maja.trojer@gmail.com

 

 

Maja Trojer

 

Final Months of Prešeren's Life

The contribution focuses on the final months of Prešeren's life, thus on the period in the poet's life that he spent in Kranj, the town in which he finally became an independent barrister. Very little has so far been written about these days and about the illness that plagued him in his mature years, still less about its treatment. I have attempted to uncover as far as possible precisely this valuable data, to present it to the wider public and, as a professional pharmacist, to interpret it from present health and therapeutic standpoints. The major surprise was certainly the discovery of articles by the graphic artist Ela Justin, in which I learnt an unexpected amount of detail about the poet's last weeks. I also included some of her quotations in the article.

 

Maja Trojer, MSc
SI, 5243 Podbrdo, Podbrdo 33 a, pharmacist
e-naslov: maja.trojer@gmail.com