Marjana Žibert              UDK: 308(497.4Kranj)”17”

 

Nekaj o kranjskih družinah, njihovih hišah in davkih v sredini 18. stoletja

Prispevek na osnovi zgodovinskih virov govori o razmerah in življenju v Kranju v sredini 18. stoletja. To je bil čas reform Marije Terezije, ki so med drugim prinesle tudi prvo štetje prebivalstva, prvi kataster in nove odmere davkov. Ob upoštevanju vseh teh virov lahko ugotovimo, kakšne so bile socialne razmere v takratnih kranjskih družinah, s čim so se preživljali, v kakšnih hišah so živeli in koliko so bili davčno obremenjeni.

 

mag. Marjana Žibert
SI, 4000 Kranj, Suha pri Predosljah 24, muzejska svetovalka v Gorenjskem muzeju
e-naslov: marjana.zibert@siol.net

 

 

Marjana Žibert

 

Something about Kranj Families, Their Houses and Taxes in the Mid-18th Century

On the basis of historical sources, the contribution discusses conditions and life in Kranj in the mid-18th century. This was the time of Maria Theresa's reforms, which, among other things, brought the first population census, the first land register and a new calculation of taxes. Taking into account all these sources, it can be established what the social conditions were in the then Kranj families, on what they subsisted, in what houses they lived and how much tax they paid.
 

Marjana Žibert, MA
SI, 4000 Kranj, Suha pri Predosljah 24, museum adviser at Gorenjska Museum
e-naslov: marjana.zibert@siol.net