Matevž Oman                 UDK: 929Rojina F.

 

France Rojina

učitelj, čebelar, sadjar, lovec, pisatelj

 

Rojen 3. oktobra 1867, umrl 2. februarja 1944 v Zgornji Šiški. Po tretjem letniku realke je prestopil na učiteljišče, kjer je 1887 maturiral. Učiteljeval je v različnih krajih, zadnjih 25 let v Šmartnem pri Kranju, kjer se je tudi upokojil. Kjer koli je služboval, je imel vzorno urejene čebelnjake, sadovnjake in vrtove.
Svoje znanje o čebelarstvu je nabiral pri znanem čebelarju prof. Linhartu, ko je slrbel za čebelnjak učiteljišča v Ljubljani. Praktično in teoretično se je izpopolnjeval na potovanjih po evropskih državah in leta 1900 na Dunaju opravil poseben izpit za strokovnega čebelarskega učitelja. V vsakem kraju službovanja je imel svoj čebelnjak in čebelaril z različnimi panji. Največ s kranjiči. Redno se je udeleževal čebelarskih kongresov, zborovanj in razstav po Avstro-Ogrski, Nemčiji, Franciji in Italiji. Prevedel je delo Antona Janše Popolni nauk o čebelarstvu. 21 let je bil urednik Slovenskega čebelarja. Predvsem je bil zapisan naravi. V vseh krajih službovanja: na Kolovratu, Vačah nad Litijo, v Šmartnem pod Šmarno goro in Šmartnem pri Kranju je hodil na lov. Pisal je poučne in doživete članke v Lovcu. Nekaj njegovih črtic najdemo tudi v slovenskih šolskih čitankah. Leta 1890 je opravil kmetijski tečaj za ljudske učitelje na deželni, vinarski , sadjarski in poljedelski šoli na Grmu pri Novem mestu. Od takrat je marljivo objavljal tudi v Sadjarju. Kot glasbenik je vodil številne zbore, igral je violino in 12 let violo v Salonskem orkestru v Kranju.
 

Matevž Oman, predmetni učitelj
SI, 4000 Kranj, Pševo 28,
oman.matez@gmail.com


Matevž Oman

 

France Rojina

Teacher, apiarist, fruit grower, hunter, writer

 

Born 3 October 1867, died 2 February 1944 in Zgornja Šiška. After his third year of secondary modern school, he started teacher training, from which he graduated in 1887. He taught in various places, for the last 25 years in Šmartno by Kranj, where he also retired. Wherever he served, he had an exemplary apiary, orchard and garden.
He gained his beekeeping knowledge from the well-known apiarist, Prof. Linhart, who looked after the apiary of the teacher training college in Ljubljana. He furthered his practical and theoretical knowledge on journeys through European countries and in 1900 took a special exam in Vienna as a professional teacher of beekeeping. Everywhere that he served he had his own apiary and kept bees in a variety of hives, mostly of the Kranj type. He was a regular participant at beekeeping congresses, professional meetings and exhibitions throughout Austro-Hungary, Germany, France and Italy. He translated Anton Janša's work 'Complete Teaching on Beekeeping'. For 21 years he was the editor of Slovenski čebelar (Slovene Beekeeper). Above all he made notes on nature. He went hunting in all the places that he served: in Kolovrat, Vače nad Litijo, in Šmartno pod Šmarna gora and in Šmartno by Kranj. He wrote educational and experiential articles in Lovec (Hunter). Some of his writings can also be found in Slovene school readers. In 1890, he passed the agricultural exam as a teacher at the rural, viticultural, fruit growing and arable farming school in Grm by Novo mestu. He subsequently also diligently published in Sadjar (Fruit Grower). As a musician, he conducted numerous choirs, played the violin and for 12 years the viola in the Chamber Orchestra in Kranj.

 

Matevž Oman, subject teacher, SLO, 4000 Kranj, Pševo 28
SI, 4000 Kranj, Pševo 28,
oman.matez@gmail.com