Metod Rogelj              UDK: 502.14(497.4Bobovek)(091)

 

Zgodovina naravovarstvenih prizadevanj za ohranitev jezerc na Bobovku

Jezerca na Bobovku pri Kranju so od leta 1981 zavarovana kot naravna znamenitost. Po opustitvi opekarske dejavnosti se je območje razvilo v zanimiv in pester močvirski ekosistem. Hkrati so se na območju pojavili različni interes;: med njimi tudi po ureditvi odlagališča za odpadke. S spoznanjem o naravovarstveni pomembnosti območja so se začela prizadevanja za ohranitev in zavarovanje. Ključno vlogo sta poleg nekaterih posameznikov odigrala Skupščina občine Kranj in Zavod SRS za spomeniško varstvo. Odlok o zavarovanju, ki je bil prvi tovrstni akt sprejet po takrat novi naravovarstveni zakonodaji, je preprečil ureditev odlagališča za odpadke, ni pa razrešil navzkrižja interesov, zaradi česar so sledili poskusi po novelaciji oziroma pripravi novega. Poskusi niso bili uspešni, zaradi česar stanje jezerc na Bobovku še vedno ni ustrezno urejeno.

 

Metod Rogelj, univ. dipl. biol.
SI, Kranj, Britof 396, naravovarstveni svetnik
e-naslov: metod.rogelj@zrsvn.si

 

 

Metod Rogelj

 

History of Nature Conservation Efforts to Preerve the Small Lakes in Bobovek

The small lakes in Bobovek by Kranj were protected as a natural feature in 1981. After the abandonment of brickmaking activities, the area developed into an interesting and diverse wetland ecosystem. Various interests appeared in the area at the same time: including the arrangement of a refuse dump. With recognition of the nature conservation importance of the area, efforts began to be made to preserve and protect it. In addition to individuals, the Assembly of the Municipality of Kranj and the Institute SRS for Monument Protection played a key role in this. The Decree on Protection, which was the first such act adopted under the then new nature conservation legislation, prevented the arrangement of a refuse dump, but did not resolve the conflict of interests, because of which attempts followed for an amendment or new decree. The attempts were unsuccessful, because of which the situation of the small lakeis still not suitably regulated.

 

Metod Rogelj, graduate biologist
SI, Kranj, Britof 396, nature conservation adviser
e-naslov: metod.rogelj@zrsvn.si