Bibliografija Kranjskih zbornikov 1960–2000

 

Bibliografija vsebuje pregled člankov, objavljenih v naslednjih publikacijah:

  • 900 let Kranja, Spominski zbornik, Občinski ljudski odbor Kranj, 1960.
  • Kranjski zbornik 1970, Skupščina občine Kranj, 1970.
  • Kranjski zbornik 1975, Skupščina občine Kranj, 1975.
  • Kranjski zbornik 1980, Skupščina občine Kranj, 1981.
  • Kranjski zbornik 1985, Skupščina občine Kranj, 1985.
  • Kranjski zbornik 1990, Skupščina občine Kranj, 1990.
  • Kranjski zbornik 1995, Mestna občina Kranj, 1995.
  • Kranjski zbornik 2000, Mestna občina Kranj, 2000.
  • Kranjski zbornik 2005, Mestna občina Kranj, 2005.

 

Avtorji člankov so navedeni po abecednem redu, članki istega avtorja pa kronološko. Ker so naslovi večkrat neskladni s kazalom, sem upoštevala naslove člankov v tekstu. Članki več avtorjev so v celoti navedeni v abecednem vrstnem redu prvega avtorja, pri naslednjih pa so izdelane kazalke na prvega avtorja s tremi pikami (glej: PRIIMEK, ime ...).

 

AHLIN, Tomaž
Zdravstveno varstvo in zdravstvena služba v današnjem času. Kranjski zbornik 1975, str. 105–125.

 

ALJANČIČ, Marko
Fotografska ljubiteljska dejavnost v Kranju. Kranjski zbornik 1985, str. 263–275.
Dr. Anton Polenec 1910–2000. Kranjski zbornik 2005, str. 413–420.

 

AVGUŠTIN, Cene
Poglavitne črte urbanističnega razvoja starega Kranja. 900 let Kranja. Spominski zbornik, str. 160–174.
Prešernova hiša v Kranju. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 250–254.
Oris razvoja meščanske arhitekture v Kranju od srednjega veka do začetka 20. stoletja. Kranjski zbornik 1970, str. 227–244.
Oris tlorisne, prostorske in vedutne zasnove starega Kranja. Kranjski zbornik 1975, str. 168–176.
Razvoj prostorskih ambientov in njihovih dominant v starem Kranju. Kranjski zbornik 1980, str. 118–124.
Urbanistična in arhitekturna podoba Kranja v stari fotografiji. Kranjski zbornik 1985, str. 98–110.
Ljudska arhitektura v okolici Kranja. Kranjski zbornik 1990, str. 128–133.
Scenografija Saše Kumpa. Kranjski zbornik 1995, str. 250–253.
Gorenjski muzej v času njegove zgodnje rasti. Kranjski zbornik 2005, str. 53–62.

 

AVGUŠTIN, Cene, Olga ZUPAN, Marjan LOMBAR, Peter LIPAR, Miha MOHOR, Črtomir ZOREC
Kultura kranjske občine po vojni. Kranjski zbornik 1970, str. 154–170.

 

BAVDEK, Dušan
Razvoj šolstva v letih 1960–1970 v občini Kranj. Kranjski zbornik 1970, str. 136–153.

 

BAVDEK, Dušan, Vilko KUS, Jože VARL
Razvoj šolstva v občini Kranj od osvoboditve do danes. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 455–482.

 

BAVDEK, Srdjan
O konjereji in podkovstvu na Kranjskem sredi 19. stoletja. Ob stoletnici smrti Kranjčanov dr. Simona Strupija in dr. Janeza Bleiweisa. Kranjski zbornik 1980, str. 182–193.

 

BELČIČ, Franc
Tekstilindus Kranj, največji stečaj na Gorenjskem. Kranjski zbornik 1995, str. 318–321.

 

BENEDETIČ, Ana
Partizanske tehnike in tiskarne na Gorenjskem. Kranjski zbornik 1970, str. 32–41.

 

BENEDIK, Franc
Partizanska saniteta na Gorenjskem. Kranjski zbornik 1970, str. 42–55.
Kokra, julija 1942. leta. Kranjski zbornik 1980, str. 87–90.
Jamnik v narodnoosvobodilni borbi. Kranjski zbornik 1985, str. 39–46.
Narodnoosvobodilno gibanje v Stražišču in okolici. Kronološki oris. Kranjski zbornik 1990, str. 221–228.
Nemško vojaško pokopališče v Kranju. Kranjski zbornik 2000, str. 250–259.
Kranj v času nacistične okupacije. Kranjski zbornik 2005, str. 35–44.
Franc Puhar - Aci 1926–2004. Kranjski zbornik 2005, str. 429–432.

 

BERNIK, France
Simon Jenko in gorenjska pokrajina. Kranjski zbornik 1970, str. 321–323.

 

BERNIK, Stane
Oris sodobne arhitekture v Kranju. Kranjski zbornik 1970, str. 245–261.

 

BIZJAK, Žarko
Olševek v narodnoosvobodilnem boju. Kranjski zbornik 1990, str. 261–265.

 

BLAZNIK, Pavle
-Obveznosti podložnikov do zemljiških gospostev v območju Kranja. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 84–104.

 

BOGATAJ, Mohor
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 2000, str. 5.
Pronicljivost zgodovine. Kranjski zbornik 2005, str. 3–4.

 

BOLTAR, Barbara
Ljubo Ravnikar. Življenje in delo. Kranjski zbornik 1990, str. 98–107.

 

BORŠNIK, Marja
Tavčar in Mencinger v Kranju. 900 let Kranja. Spominski zbornik, str. 270–293.

 

BOŽIČ, Stane
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1980, str. 7–8.

 

BRATUŽ, Lojzka
Zgodba o Petru Kupljeniku v slovenski književnosti. Kranjski zbornik 2005, str. 141–147.

 

BRINOVEC, Slavko
Ponovno gimnazija in matura. Kranjski zbornik 1995, str. 206–218.

 

BUDNA KODRIČ, Nataša
Blaž Terpinc, kranjski meščan in trgovec. Kranjski zbornik 2005, str. 381–392.

 

CEVC, Anica
Upodobitve Kranja in okolice na slikah v Narodni galeriji v Ljubljani. Kranjski zbornik 1975, str. 233–238.

 

CEVC, Emilijan
Kranjska župna cerkev v luči stavbarniškega reda. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 105–127.
Poznogotski kip sv. Ane Samotretje iz Kranja. Kranjski zbornik 1970, str. 199–206.
Slika iz leta 1616 v Srednjem Bitnju pri Kranju. Kranjski zbornik 1975, str. 217–225.

 

CIPERLE, Jože
Šolstvo v Šenčurju in okolici do leta 1945. Kranjski zbornik 1990, str. 288–295.

 

CVAR, Ivan
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1985, str. 5–6.

 

DEMŠAR, Vinko
Barvarji (Firbarji) Pirci v 18. in 19. stoletju. Kranjski zbornik 1990, str. 184–187.

 

DEŽMAN, Jože
Prispevek k zgodovini naprednega mladinskega gibanja na Gorenjskem v obdobju 1920–1945. Kranjski zbornik 1980, str. 35–46.
Prispevek k zgodovini kranjskega okrožja. Kranjski zbornik 1985, str. 28–38.

 

DOLENC, Ciril
Osemdeset let Oljarice. Kranjski zbornik 1985, str. 321–328.

 

DOLENC, Franc
Razvoj socialnega varstva v občini v zadnjih letih. Kranjski zbornik 1975, str. 126–136.

 

DOLGAN, Marjan
Kranj v Pregljevem pripovedništvu. Kranjski zbornik 1990, str. 94–97.

 

DOLŽAN, Tatjana
Oblačenje v partizanih. Opis oblačenja v partizanskih enotah na Gorenjskem. – Kranjski zbornik 1985, str. 47–56.
Jezersko v prvih štirih desetletjih 20. stoletja. Kranjski zbornik 1995, str. 69–77.

 

DROLC, Franc
Prešernova pot v svet. Izhodišča in izkušnje založniškega projekta Mestne občine Kranj ob pesnikovih jubilejih 1999–2000. Kranjski zbornik 2005, str. 149–155.

 

EKAR, Franc, Matej KRANJC, Emil HERLEC
80 let organiziranega planinstva v Kranju. Kranjski zbornik 1980, str. 249–257.

 

EKAR, Milan
Gospodarsko življenje Kranja po osvoboditvi. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 416–454.

 

ERJAVEC, Karl
Denacionalizacija. Kranjski zbornik 1995, str. 201–203.

 

ERŽEN, Janez
glej: URH, Zlata …

 

FARČNIK, Borut
Šport v Kranju. Kranjski zbornik 1990, str. 313–325.

 

FERENC, Tone
Problematika preučevanja okupatorjevega izganjanja Slovencev z Gorenjskega. Kranjski zbornik 1980, str. 91–103.

 

FISTER, Majda
Socialna struktura Šenčurja v 19. in 20. stoletju in njen odraz v materialni kulturi. Kranjski zbornik 1970, str. 288–297.

 

FISTER, Peter
Naselbinske oblike od Jezerskega do Bitenj. Kranjski zbornik 1970, str. 268–287.

 

FUČIČ, Branko
Pisani mojster na Bregu ob Kokri. Kranjski zbornik 1975, str. 197–198.

 

GABROVEC, Stane
Mesto Kranja v prazgodovini slovenskega ozemlja. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 11–30.

 

GALJOT, Branko, Rajko MARENČIČ
Lovstvo v Kranju nekoč in danes. Kranjski zbornik 1980, str. 258–262.

 

GEISTER, Iztok
Nakelska Sava. Kranjski zbornik 1995, str. 274–286.

 

GLOBOČNIK, Damir
Hinko Smrekar in Kranj. Kranjski zbornik 2000, str. 136–143.
Kipar Lojze Dolinar in njegova dela v Kranju. Kranjski zbornik 2000, str. 144–150.
Likovni ustvarjalci – maturanti in profesorji gimnazije v Kranju. Kranjski zbornik 2005, str. 207–217.

 

GRADIŠAR, Janez
Samoprispevki in njihov prispevek k razvoju kranjske občine. Kranjski zbornik 1990, str. 46–56.

 

GRDINA, Igor
Pavel Wiener v navzkrižjih časa. Kranjski zbornik 2005, str. 361–369.

 

GREIF, Bogdan
Sistem državne uprave v občini Kranj v letih 1975–1980. Kranjski zbornik 1980, str. 305–313.

 

GROS, Vitomir
Kranjski Demos. Kranjski zbornik 1995, str. 204–205.
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1995, str. 5.

 

HAFNER, Vinko
Od narodnoosvobodilnih odborov do komune. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 402–415.

 

HERLEC, Emil
glej: EKAR, Franc …

 

HLADNIK, Miran
Luteranci, rokovnjači in pesniki. Kranjski zbornik 2005, str. 169–180.

 

HOLYNSKI, Nada
Razvoj upravnih in samoupravnih teritorialnih enot na območju kranjske občine po letu 1945. Kranjski zbornik 1985, str. 234–245.

 

HOLYNSKI, Nada, Anka RUPNIK
Stečaj Tekstilindusa in njegovi delavci. Kranjski zbornik 1995, str. 313–317.

 

JAN, Ivan
Lojze Kebe - Štefan je padel in ostal na obronkih Jelovice. Tokrat o mučni, a junaški smrti narodnega heroja Lojzeta Kebeta - Štefana. Kranjski zbornik 1980, str. 104–109.
Delovanje sovražnikov revolucionarnega narodnoosvobodilnega boja na Gorenjskem proti koncu vojne. Kranjski zbornik 1985, str. 57–87.
Iz začetnih dni vstaje 1941. Kranjski zbornik 1985, str. 21–27.

 

JANŠA, Olga
Zgodovina gimnazije v Kranju do leta 1918. Kranjski zbornik 1970, str. 349–361.

 

JANŠA ZORN, Olga
Prispevek k zgodovini kranjske gimnazije v obdobju med obema vojnama. Kranjski zbornik 1975, str. 283–295.

 

JAVORNIK, Jože
Šport in kranjski olimpijci 20. stoletja. Kranjski zbornik 2000, str. 267–273.
Smučarske skakalnice v Kranju. Kranjski zbornik 2005, str. 355–360.

 

JENČIČ, Beba
Leopold Layer. Kranjski zbornik 1990, str. 108–114.
Družina Pleiweiss – Bleiweis. Kranjski zbornik 2000, str. 69–77.
Kranjski trgovec Konrad Pleiweiss in njegovi potomci. Kranjski zbornik 2005, str. 371–380.

 

JERALA, Irena
Družabno življenje Kranjčanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Kranjski zbornik 1995, str. 90–105.

 

JERMAN JERE, Irena
Nekatere značilnosti kranjskega prebivalstva. – Kranjski zbornik 1980, str. 270–277.

 

JURHAR, Franjo
Gozdarstvo pri nas, nekdaj in danes. Kranjski zbornik 1985, str. 150–168.

 

KALTNEKAR, Zdravko
Visoka šola za organizacijo dela Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 100–104.

 

KAMBIČ, Mirko
Janez Puhar (1814–1864). Novi prispevki k njegovi biografiji. – Kranjski zbornik 1990, str. 115–127.

 

KASTELIC, Jože
Staroslovanski Kranj. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 38–50.

 

KEJŽAR, Ivan
Razvoj Fakultete za organizacijske vede in njena vključenost v občino Kranj. Kranjski zbornik 2005, str. 277–294.

 

KLEMENČIČ, Marijan M.
Spremembe poselitve v kranjski občini po drugi svetovni vojni. Kranjski zbornik 1995, str. 160–168.

 

KMECL, Matjaž
Ivan Tavčar med literaturo in povzpetništvom. – Kranjski zbornik 2005, str. 181–186.

 

KNIFIC, Timotej
Vojščaki iz mesta Karnija. Kranjski zbornik 1995, str. 23–40.
Gospe iz mesta Karnija. Kranjski zbornik 2005, str. 331–343.

 

KNIFIC, Vladimir
Kozolci na desnem bregu reke Save v občini Kranj. Kranjski zbornik 1995, str. 78–89.
Lesene sitarske hiše v okolici Kranja. Kranjski zbornik 2000, str. 57–64.
Stavbni razvoj Primskovega pri Kranju. Kranjski zbornik 2005, str. 97–106.

 

KOBE ARZENŠEK, Katarina
Sitarstvo med obema svetovnima vojnama v luči novih izsledkov. Kranjski zbornik 1975, str. 256–263.

 

KOCIJAN, Gregor
Kratko pripovedništvo Iva Šorlija. Kranjski zbornik 2000, str. 122–127.
Pripovedna proza v Gorenjcu v letih 1900–1916. Kranjski zbornik 2005, str. 187–197.

 

KOCIJANČIČ, Mario
Zdravstveno varstvo in zdravstveno stanje v Kranju. Kranjski zbornik 1990, str. 296–312.
Zdravniki in njih delo v okraju Kranj 1888–1918. Kranjski zbornik 2005, str. 307–320.

 

KOMAC, Branko
Razvoj industrije za telekomunikacije, elektroniko in elektromehaniko »Iskra« Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 46–52.

 

KOMELJ, Ivan
Arhitektura kranjske župne cerkve. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 128–136.

 

KOPAČ, Janez
Kranj 1975–1980. Kronološki pregled. Kranjski zbornik 1980, str. 391–413.
Razvoj partije in Osvobodilne fronte v okrožju Kranj 1941–1945. Kranjski zbornik 1980, str. 47–74.
Kranj prve mesece po osvoboditvi. Kranjski zbornik 1985, str. 207–218.
Kranj 1980 do 1984. Kronološki pregled. Kranjski zbornik 1985, str. 342–367.
Kmečke obveznosti na območju Mestnega ljudskega odbora Kranj (1945–1950). Kranjski zbornik 1990, str. 30–45.
Kranj 1985–1989. Kronološki pregled. Kranjski zbornik 1990, str. 326–345.
Kranj 1990–1994. Kronološki pregled. Kranjski zbornik 1995, str. 349–364.
Turistični utrip Kranja med prvo in drugo svetovno vojno. Kranjski zbornik 1995, str. 295–302.
Kranj 1995–2000. Kronološki pregled. Kranjski zbornik 2000, str. 274–293.
Kranj 2000–2005 (1. januar 2000–31. december 2004). Kronološki pregled. Kranjski zbornik 2005, str. 433–461.
Zaledna vojaška in civilna oblast na območju Kranja 1944/1945. Kranjski zbornik 2005, str. 45–51.

 

KOS, Dušan
Zgodovinski razvoj naselij goriškega kota. Kranjski zbornik 1990, str. 151–173.
Gorenjski samostani in plemstvo do začetka 15. stoletja. Kranjski zbornik 1995, str. 57–64.
Zakonske težave Kranjčanov pred tremi stoletji. Kranjski zbornik 2005, str. 345–354.

 

KOS, Janez
Elektrifikacija kranjskega območja (1892–1940). Kranjski zbornik 1970, str. 379–389.

 

KOS, Marija
Delovanje Okrajnega odbora SZDL Kranj med letoma 1953 in 1962. Kranjski zbornik 2005, str. 75–85.

 

KOS, Milko
Starejša naselitev na Kranjski ravnini. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 51–73.

 

KOSELJ, Nataša
Arhitekt Marjan Šorli, njegova dela in njegov čas. Kranjski zbornik 2005, str. 393–404.

 

KOŠIR, Matevž
Kranjsko deželsko sodišče in čarovniški procesi. Kranjski zbornik 1995, str. 65–68.
Od kmeta do barona – iz Rakovice do Londona. Kranjski zbornik 2000, str. 78–88.

 

KRAKER, Ana
Razvoj zdravstvene službe na Gorenjskem v zadnjih desetih letih. Kranjski zbornik 1970, str. 104–120.

 

KRANJC, Matej
glej: EKAR, Franc …

 

KRESAL, France
Tekstilno delavstvo v Kranju med obema vojnama. Kranjski zbornik 1970, str. 362–371.
Položaj delavstva v Kranju med obema vojnama. Kranjski zbornik 1975, str. 264–282.

 

KRIŠELJ, Milan
Sedem mlinov ob reki Kokri. – Kranjski zbornik 1990, str. 216–220

 

KRIŽNAR, Franc
Davorin Jenko. Oris življenja in dela. Kranjski zbornik 1995, str. 219–231.
Glasbeni Kranj v 20. stoletju. Posebni poudarki razvoja glasbene umetnosti v letih 1900–2000. Kranjski zbornik 2000, str. 177–184.

 

KRIŽNAR, Ivan
Kranjske partizanske enote v letu 1941. Kranjski zbornik 1970, str. 9–23.

 

KRIŽNAR, Ivka
Stavkovno gibanje v Kranju in okolici. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 340–351.
Revolucionarno gibanje med vojnama v Kranju in okolici. Kranjski zbornik 1980, str. 9–34.
Napredno gibanje v Naklem in okolici od 1920–1941. Kranjski zbornik 1985, str. 12–16.

 

KUKOVICA, Tomaž
Razkrivanje mita o Monosu. Kranjski zbornik 1995, str. 254–264.
Grumova nagrada. Kranjski zbornik 2000, str. 159–168.
Lutkovno gledališče Cveta Severja. Kranjski zbornik 2000, str. 151–158.

 

KURILLO, Jurij
Kirurg Tomaž Pirc. Kranjski zbornik 2005, str. 321–330.

 

KUS, Vilko
glej: BAVDEK, Dušan …

 

LEBAR, Franc
Iskra – srednja šola, njen pomen in vpliv na posodobitev učnih procesov. Kranjski zbornik 1990, str. 280–285.

 

LEBEN, Nika
Romanska cerkvena arhitektura na severnem obrobju loškega gospostva. Kranjski zbornik 1995, str. 41–56.
Cerkev sv. Nikolaja v Spodnjih Bitnjah od antike do baroka. Kranjski zbornik 2000, str. 23–34.

 

LIPAR, Peter
glej: AVGUŠTIN, Cene …

 

LOGAR, Matija
Prešernovo gledališče po letu 1945. Kranjski zbornik 1990, str. 87–93.
Teden slovenske drame. Kranjski zbornik 1995, str. 265–273.

 

LOMBAR, Marjan
glej: AVGUŠTIN, Cene …

 

LUIN, Slavko
Denarne ustanove v Kranju do druge svetovne vojne. Kranjski zbornik 1980, str. 194–204.

 

MAKUC, Karel
Prvi spomenik žrtvam fašizma. Kranjski zbornik 1985, str. 17–20.

 

MARENČIČ, Rajko
glej: GALJOT, Branko …

 

MARKELJ, Klemen
Betonski savski most v Kranju. Kranjski zbornik 2005, str. 107–114.

 

MASTERL, Marijan
Krvavec od pastirskih staj do sodobnega planinskega in rekreacijskega središča. Ob 70-letnici visokogorskega turnega smučanja in zimske alpinistike na območju Krvavca in v Sloveniji. Kranjski zbornik 1980, str. 215–248.
Tehnika Jošt v spomin Lojzetu Dežmanu (1912–1945). Kranjski zbornik 1990, str. 266–271.

 

MELIK, Vasilij
Volitve v Kranju 1861–1929. Kranjski zbornik 1970, str. 335–342.
Razvoj naselij kot numeracijskih enot na ozemlju kranjske občine. Kranjski zbornik 1980, str. 139–143
Pomen kranjskih zbornikov za slovensko krajevno zgodovino. – Kranjski zbornik 1985, str. 7–8.

 

MIKLAVČIČ, Ivo
Stanovanjska gradnja v občini Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 62–69.
Stanovanjska gradnja – poseg na Planino 1947–1979. Kranjski zbornik 1980, str. 327–335.

 

MOHOR, Miha [st.]
glej: AVGUŠTIN, Cene …

 

MOHOR, Miha
Plamenica 1963. Kranjski zbornik 2005, str. 231–243.

 

MRAVLJA, Mija
Pevski zbori v Kranju (1945–1983). Kranjski zbornik 1985, str. 246–262.

 

NOVAK, Anka
Donesek k zgodovini materialne kulture kranjske okolice. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 215–225.
O starejši zgodovini planšarstva med dolino Tržiške Bistrice in dolino Kokre. Kranjski zbornik 1970, str. 223–226.
Kmečko gospodarstvo na besniškem območju. Kranjski zbornik 1975, str. 239–255.
Zadnje kmetije v starem Kranju. Kranjski zbornik 1985, str. 186–200.

 

OBLAK, Ciril
Urbanizem mesta Kranja z ožjo okolico. Kranjski zbornik 1995, str. 310–312.

 

OBLAK ČARNI, Marija
Okrožje Kranj v NOB. Rekonstrukcija in kratek pregled dejavnosti OK KPS in OO OF. Kranjski zbornik 1970, str. 24–31.

 

OGORELC, Janez
Razvoj zdravstvene službe na Gorenjskem po osvoboditvi. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 483–496.

 

OGRIZEK, Peter in sodelavci
Razvoj kulturne dejavnosti. Kranjski zbornik 1975, str. 150–158.

 

OMAN, Franc
50 let Industrije bombažnih izdelkov Kranj. Kranjski zbornik 1980, str. 336–342.

 

OMAN, Matevž
Gasilsko društvo Stražišče. Kranjski zbornik 1995, str. 169–180.
S plesom in pesmijo po svetu. Kranjski zbornik 1995, str. 236–243.
Kulturno delo in življenje v Stražišču pri Kranju. Kranjski zbornik 2000, str. 110–121.

 

OREHAR, Peter
Petsto let sejmarstva v Kranju. Kranjski zbornik 1995, str. 287–291.

 

OSEL, Janko
Voglje v prvem letu narodnoosvobodilnega gibanja. Kranjski zbornik 1990, str. 272–274.

 

OSTANEK, France
O ustanavljanju glavne šole v Kranju v letih 1786 do 1789. Kranjski zbornik 1970, str. 315–320.

 

OŠINA, Štefan
Šport v povojnem obdobju. Kranjski zbornik 1970, str. 171–183.

 

OŠINA, Štefan, Branko POLAK
Razvoj telesne kulture od 1970 do 1974. Kranjski zbornik 1975, str. 137–149.

 

OŠTIR, Štefan
Mlekarstvo in mlekarsko šolstvo v občini Kranj. Kranjski zbornik 1980, str. 352–360.

 

OTOREPEC, Božo
Šenčur in okoliški kraji v srednjem veku. Kranjski zbornik 1990, str. 137–150.

 

PAGON, Andrej
Nastanek in razvoj Gorenjskih oblačil od ustanovitve do danes. Kranjski zbornik 1985, str. 338–341.

 

PAK, Mirko
Nekateri geografski elementi zgradbe Kranja. Kranjski zbornik 1995, str. 149–159.

 

PAK, Mirko, Andrejka SLAVEC
Problematika razvoja oskrbnega središča Kranja. Kranjski zbornik 2000, str. 197–206.

 

PAK, Mirko, Andrejka SLAVEC GORNIK
Prostorski razvoj Kranja v 20. stoletju. Kranjski zbornik 2005, str. 115–122.

 

PAMIĆ, Renata
Prešernov gaj v Kranju. Kranjski zbornik 2000, str. 89–95.
Spomeniki prve svetovne vojne na območju Mestne občine Kranj. Kranjski zbornik 2005, str. 19–33.

 

PATERNU, Boris
Problem katarze v Prešernovem »Pevcu«. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 226–249.
Jenkova filozofska lirika. Kranjski zbornik 1970, str. 324–334.
Prešeren danes. Kranjski zbornik 2000, str. 9–12.
Jenkove »diverzije« Prešerna. Ob 170-letnici Jenkovega rojstva. Kranjski zbornik 2005, str. 161–168.

 

PAVLIN, Rado
Dve desetletji razvoja in dela Centra za socialno delo v Kranju. Kranjski zbornik 1985, str. 289–296

 

PEČNIK, Damjana
Tlorisni stavbni razvoj župnijske cerkve sv. Kancijana v Kranju. – Kranjski zbornik 2000, str. 65–68

 

PEŠAK MIKEC, Barbara
Gradnja čemšeniškega in novovaškega vodovoda za Kranj in okolico … sam sebi želi hudo, kdor se brani vodovoda. Kranjski zbornik 2000, str. 207–216.
Praznovanje stoletnice Prešernovega rojstva v Kranju. Slava dr. Francetu Prešernu!. Kranjski zbornik 2000, str. 217–220.
Prijetna praksa ali leto in pol življenja dr. Josipa Vošnjaka v Kranju (1859–1861). Kranjski zbornik 2005, str. 421–428.

 

PIBERNIK, France
Zamolčani književniki Gorenjske. Kranjski zbornik 1995, str. 244–249.
Gorenjska v pripovedništvu Karla Mauserja. Kranjski zbornik 2005, str. 219–229.

 

PIRJEVEC, Marija
Prošnja Matija Čopa za profesorsko mesto na reški gimnaziji. Kranjski zbornik 2005, str. 157–160.

 

POGAČNIK, Jože
Jenkov problem. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 255–269.
Pomen reformacije v kulturnozgodovinski podobi Kranja. – Kranjski zbornik 1980, str. 125–138

 

POGAČNIK, Vid
Razvoj družbenopolitičnega sistema v občini Kranj 1970 do 1975. Kranjski zbornik 1975, str. 9–17.
Prikaz medobčinskega sodelovanja občine Kranj za obdobje 1957–1978. Kranjski zbornik 1980, str. 314–326.

 

POLAK, Branko
Šport v občini Kranj. Kranjski zbornik 1995, str. 336–348.
glej tudi: OŠINA, Štefan …

 

POTOČNIK, Peter
Sejem – sopotnik Kranja. Kranjski zbornik 1980, str. 361–366.

 

PRINČIČ GORJANC, Vida
Značilnosti gospodarskih gibanj v občini Kranj v letih 1985–1989. Kranjski zbornik 1990, str. 7–13.

 

PUHAR, Franc
Ob devetstoletnici. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 7–10.
Spomini na osvoboditev Kranja. Kranjski zbornik 1970, str. 56–63.
Gospodarski vzpon Kranja 1918–1986. Kranjski zbornik 1990, str. 57–67.
Obrtništvo v Kranju od rokodelskih cehov do danes. Kranjski zbornik 1990, str. 188–203.
Od žag do lesne industrije. Kranjski zbornik 1995, str. 292–294.
Mesto Kranj v viharjih dvajsetega stoletja. Kranjski zbornik 2000, str. 221–229.

 

PUHAR, Franc Aci
Petindvajset let dela uredniškega odbora. Kranjski zbornik 1985, str. 9–11.

 

RAKOVEC, Lojze
Vzgojnoizobraževalna dejavnost in njena preobrazba v občini Kranj. Kranjski zbornik 1985, str. 297–304.

 

RAVNIKAR, Aleksander
Uveljavljanje delegatskega sistema v občini Kranj. Kranjski zbornik 1980, str. 278–287.
Deset mednarodnih festivalov športnega in turističnega filma. Kranjski zbornik 1985, str. 305–313.

 

REPINC, Ivan
Pravosodje v kranjski občini po osvoboditvi. Kranjski zbornik 1970, str. 75–91.

 

ROGELJ, Metod
Kanjon reke Kokre. Kranjski zbornik 2005, str. 123–134.

 

ROGELJ, Monika
Skrb za revne in dobrodelnost v Kranju med obema vojnama. Kranjski zbornik 2000, str. 230–238.
Zdravstvene razmere med kranjskimi delavci med obema vojnama. Kranjski zbornik 2005, str. 295–306.

 

ROPRET, Marjan
O razvoju kranjskega gospodarstva v letih 1959–1969. Kranjski zbornik 1970, str. 92–103.
Razvoj kranjskega gospodarstva v letih 1969–1974. Kranjski zbornik 1975, str. 26–32.

 

ROZMAN, Ksenija
Freske 16. stoletja v Kranju in okolici. Kranjski zbornik 1970, str. 207–222.
Freske na Jamniku. Kranjski zbornik 1975, str. 185–196.

 

RUPNIK, Anka
glej: HOLYNSKI, Nada …

 

RUPNIK, Jože
Od čevljarjev do današnjega kombinata Planika. Kranjski zbornik 1980, str. 343–351.

 

SAGADIN, Milan
Nekateri elementi socialne strukture prebivalstva z zgodnjesrednjeveškega grobišča ob tovarni Iskra v Kranju. Kranjski zbornik 1985, str. 95–97.
Poselitvena slika rimskega podeželja na Gorenjskem. Kranjski zbornik 1995, str. 13–22.
Poznoantična steklarska delavnica v Kranju. Kranjski zbornik 2000, str. 13–22.
Rezultati raziskav kranjskega mestnega obzidja. Kranjski zbornik 2005, str. 7–18.

 

SEDEJ, Ivan
Ljudske prvine v arhitekturi mesta Kranja. Teoretična skica. Kranjski zbornik 1970, str. 262–267.
Problemi poznogotskih form v kmečki arhitekturi na Jezerskem. Kranjski zbornik 1975, str. 212–216.

 

SEVER, Franc
Razvoj letališča Brnik. Kranjski zbornik 1980, str. 380–390.

 

SLAVEC, Andrejka
Strukturno homogena območja mesta Kranj. Kranjski zbornik 2000, str. 185–196.
glej tudi: PAK, Mirko …

 

SLAVEC GORNIK, Andrejka
glej: PAK, Mirko …

 

SOKLIČ, Anuška
Razvoj družbenih dejavnosti v občini Kranj v zadnjih letih. Kranjski zbornik 1980, str. 295–304.
Gospodarstvo občine Kranj v letih 1979–1984. Kranjski zbornik 1985, str. 314–320.

 

STARIHA, Gorazd
Zgodbe o Kranjčanih, kot jih je pisalo življenje v prejšnjem stoletju. Kranjski zbornik 1995, str. 106–121.
Mestna občina Kranj v zapisnikih občinskega odbora in občinskega sveta od nastanka leta 1850 do leta 1855. Kranjski zbornik 2000, str. 35–47.
Mestna občina Kranj v zapisnikih občinskega odbora in občinskega sveta od 1855 do 1865. Kranjski zbornik 2005, str. 63–74.

 

SUŠNIK, Janez
Namen in vsebina družbenega dogovora o kadrovski politiki v občini Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 18–25.
Priprava in izvedba programa za gradnjo vrtcev in osnovnih šol v kranjski občini v letih 1968 do 1975. Kranjski zbornik 1975, str. 83–99.

 

ŠEFIC, Ivo
Preskrba prebivalstva v prvih povojnih letih. Kranjski zbornik 1985, str. 219–233.

 

ŠILING, Marjan
Podobe Kranja in gimnazijskega poslopja na starih razglednicah. Kranjski zbornik 2000, str. 169–176.

 

ŠIMENC, Stanko
Kranj in slovenska beseda. Literarnozgodovinska kronika skozi stoletja. Kranjski zbornik 1970, str. 121–135.
Povojna literarna podoba Kranja. Kranjski zbornik 1990, str. 68–86.
Kranj skozi filmsko kamero do 9. maja 1945. Kranjski zbornik 1995, str. 232–235.
Povojni Kranj v dokumentarnem filmu. Kranjski zbornik 2000, str. 128–135.
Kranj v slovenskem filmu. Kranjski zbornik 2005, str. 245–258.

 

ŠINKOVEC, Stane
SKOJ in mladina Kranja od leta 1938 do pomladi 1942. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 352–362.

 

ŠKERL, France
Tragedija v Šorlijevem mlinu. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 376–401.

 

ŠKRJANEC, Peter
80 let glasbene šole v Kranju. Kranjski zbornik 1990, str. 286–287.

 

ŠKULJ, Edo
Orgle v dekaniji Kranj. Kranjski zbornik 2005, str. 199–206.

 

ŠORN, Jože
Velika industrija v Kranju med obema vojnama. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 323–339.

 

ŠTEFE, Drago
Zborniku na pot. Kranjski zbornik 2000, str. 7.
Zborniku na pot. Kranjski zbornik 2005, str. 5–6.

 

ŠTEFE, Franc
Prvo leto partizanskega gibanja na kranjskem območju. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 363–375.

 

ŠTEFE, Franc Miško
Tragični avgust 1942 pod Krvavcem. Napad na del II. grupe odredov in Krvavško četo Kokrškega odreda nad Davovcem. Kranjski zbornik 1980, str. 75–86.
Šenčur z okolico v narodnoosvobodilnem boju. Kranjski zbornik 1990, str. 229–260.

 

ŠTEFE, Janko
100 let organiziranega gasilstva v Kranju (1879–1979). Kranjski zbornik 1980, str. 205–214.

 

ŠTREMFELJ, Marija
Alpinisti Kranja in njihovi uspehi. Kranjski zbornik 1995, str. 322–335.

 

ŠTULAR, Jože
Razvoj industrije gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov Sava, Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 38–45.

 

ŠUBIC, Pavle
Razvoj kmetijstva v občini Kranj (1900–1953). Kranjski zbornik 1985, str. 169–185.

 

ŠUBIC, Tadeja
Fosilna struga reke Save v gramoznici Bistrica pri Naklem. Kranjski zbornik 2005, str. 135–140.

 

ŠUMI, Nace
Nastanek in razvoj meščanske hiše v Kranju. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 175–182.

 

TAVČAR, Andrej
Gospodarstvo v času osamosvajanja in tranzicije Slovenije v občini Kranj (1990–1994). Kranjski zbornik 1995, str. 303–309.

 

TAVČAR, Janez
Razvoj kmetijstva v občini Kranj med leti 1953 in 1990. Kranjski zbornik 1990, str. 14–29.

 

TAVČAR, Stane
Merkur od nastanka do danes. Kranjski zbornik 1980, str. 367–373.

 

TORKAR, Ivan
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1990, str. 5.

 

URBANC, Lojze
Veletrgovina Živila od začetka do danes. Kranjski zbornik 1980, str. 374–379.

 

URH, Zlata, Janez ERŽEN
Kmetijstvo. Kranjski zbornik 1975, str. 53–61.

 

URLEP, Bojan
Nastanek, razvoj in uspehi Exoterm. Kranjski zbornik 1985, str. 329–337.

 

VALENČIČ, Vlado
Prebivalstvo na območju občine Kranj. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 294–322.

 

VALIČ, Andrej
Kranj z okolico v rimski dobi. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 31–37.
Arheološke najdbe v Kranju in okolici od leta 1960 do 1970. Kranjski zbornik 1970, str. 185–191.
Oris 20-letnih raziskovanj grobišča v Kranju. Kranjski zbornik 1975, str. 159–167.
Mesta arheoloških najdb v Kranju in okolici. Kranjski zbornik 1980, str. 110–117.
Osnovna izhodišča arheoloških proučevanj mesta Kranja (Carnium). Kranjski zbornik 1985, str. 88–94.
Rimska grobnica v Šenčurju pri Kranju. Kranjski zbornik 1990, str. 134–136.
Kokra – Corcac. Kranjski zbornik 1995, str. 7–12.

 

VARL, Jože
glej: BAVDEK, Dušan …

 

Več avtorjev
Razvoj šolstva v letih 1970–1974 v občini Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 70–82.

 

VIDIC, Marko
Tekstilna zadruga Otoče, registrirana zadruga z omejeno zavezo. Kranjski zbornik 1985, str. 201–206.

 

VOLČIČ, Tone
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1975, str. 7–8.

 

VOVKO, Andrej
Podružnice družbe Sv. Cirila in Metoda na ozemlju današnje kranjske občine v obdobju 1885–1918. Kranjski zbornik 1985, str. 111–117.

 

VOZEL, Mile
Elektrifikacija v občini od leta 1940 do danes. – Kranjski zbornik 1980, str. 263–269

 

VRIŠER, Sergej
Baročno kiparstvo v okolici Kranja. Kranjski zbornik 1975, str. 226–232.

 

ZADNIKAR, Marijan
Romanska arhitektura na Gorenjskem. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 74–83.

 

ZAGORIČNIK, Vida
Razvoj tekstilne industrije Tekstilindus Kranj. Kranjski zbornik 1975, str. 33–37.

 

ZALAR, Gregor
Bolnišnica Golnik od nastanka do danes. Kranjski zbornik 1985, str. 276–288.

 

ZALOKAR, Slavko
Uvodna beseda. Kranjski zbornik 1970, str. 7–8.

 

ZOREC, Črtomir
Prispevek k zgodovini tekstilnega šolstva v Kranju. Kranjski zbornik 1970, str. 372–378.
Časopisje, tiskano v Kranju (1900–1950). – Kranjski zbornik 1975, str. 296–305
glej tudi: AVGUŠTIN, Cene …

 

ZUPAN, Olga
Gotski strop na Bregu pri Preddvoru. Kranjski zbornik 1975, str. 199–211.
glej tudi: AVGUŠTIN, Cene …

 

ZUPANČIČ, Pavle
Kranjska komuna od leta 1960 do 1970. Kranjski zbornik 1970, str. 64–74.

 

ŽELEZNIK, Milan
Kranjska rezbarska delavnica druge polovice 17. stoletja. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 183–199.

 

ŽIBERT, Alojz
Mobiliziranci v nemško vojsko. Kranjski zbornik 1995, str. 181–200.

 

ŽIBERT, Marjana
Gledališče v Kranju od začetkov do druge svetovne vojne. Kranjski zbornik 2000, str. 96–109.
Orisi družine v Kranju 1880–1929. Kranjski zbornik 2000, str. 48–56.
Razvoj osnovnega in strokovnega šolstva v Kranju od začetkov do druge svetovne vojne. Kranjski zbornik 2005, str. 259–276.

 

ŽONTAR, Josip
Vloga Kranja v blagovnem prometu v teku stoletij (do 19. veka). 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 137–159.
Pomembni kranjski zdravniki preteklosti. Kranjski zbornik 1970, str. 343–348.

 

ŽONTAR, Jože
Razvoj uprave in sodstva na območju Kranja od srede 18. do srede 19. stoletja. 900 let Kranja, Spominski zbornik, str. 201–214.
Kranj in njegova širša okolica v prvi polovici 19. stoletja. Prispevek h gospodarski in družbeni zgodovini. Kranjski zbornik 1970, str. 298–314.
Položaj podložnikov gospostva Brdo pri Kranju v drugi polovici 18. stoletja. Kranjski zbornik 1980, str. 144–162.
Prispevki k zgodovini Kranja med obema svetovnima vojnama. Kranjski zbornik 1985, str. 118–136.
Občine na kranjskem območju do leta 1941. Kranjski zbornik 1990, str. 204–215.
Kranjski župan Ciril Pirc. Kranjski zbornik 1995, str. 122–134.
Delo kranjskega zgodovinarja Josipa Žontarja. Kranjski zbornik 2000, str. 260–266.
Profesor dr. Juri Štempihar. Kranjski zbornik 2005, str. 405–412.

 

ŽONTAR, Majda
Gradovi na območju Kranja. Kranjski zbornik 1970, str. 192–198.
Pota in promet čez Ljubelj, Koren in Jezerski vrh. Kranjski zbornik 1975, str. 177–184.
Kulturni razvoj Kranja in okolice od šestdesetih let 19. stoletja do prve svetovne vojne. Kranjski zbornik 1980, str. 163–181.
Delavska kulturna društva v Kranju med obema vojnama. Kranjski zbornik 1985, str. 137–149.
Obdobje fevdalizma na šenčurskem območju. Kranjski zbornik 1990, str. 174–183.
Sokoli in Orli v Kranju in okolici med obema svetovnima vojnama. Kranjski zbornik 1995, str. 135–148.
Kranjsko stavbno podjetje Josip Slavec v času do druge svetovne vojne. Kranjski zbornik 2000, str. 239–249.
Pomembnejše gradnje v Kranju v tridesetih letih prejšnjega stoletja. Kranjski zbornik 2005, str. 87–96.

 

ŽUMER, Vladimir
Prispevek Vokla v narodnoosvobodilnem gibanju 1941–1945. Kranjski zbornik 1990, str. 275–279.

 

ŽUNIČ JENŠTERLE, Janja
Razvoj kranjskega gospodarstva v letih 1975–1978. Kranjski zbornik 1980, str. 288–294.