Mija Mravlja                  UDK: 061.2:379.82(497.4Kranj)”1945/1980”

 

Kulturna društva v Kranju 1945–1980

Kljub zakonski podlagi ljubiteljska kulturna dejavnost v letih 1945–1947 pogosto ni bila formalizirana v društvih, ampak so bile kulturniške skupine vključene v mestne in krajevne prosvetne svete in odseke OF ali sindikalne podružnice. Ponekod so delovala ljudskoprosvetna društva, ki so se sčasoma preoblikovala v kulturno-umetniška, izobraževalno-umetniška, delavskoprosvetna, sindikalna kulturno-umetniška in po letu 1952 v delavskoprosvetna društva Svoboda.

V prispevku je opisano delovanje kulturnih društev v mestu Kranju, Stražišču in na Primskovem od leta 1945 do 1980. To so bili pevski zbori, godba in orkestri, folklorne skupine, dramske in lutkovne družine, likovniki, literati, baletniki in plesalci, fotografi, kinoamaterji in drugi.

 

Mija Mravlja
SI, 4000 Kranj, Škofjeloška cesta 10, arhivski tehnik
e-naslov: mija.mravlja@siol.net

 

 

Mija Mravlja

 

Cultural Societies in Kranj 1945-1980

Despite the legal basis, amateur cultural activity was often not formalised in societies in the years 1945-1947, although some cultural groups were included in municipal and local cultural councils and sections of the Liberation Front and trade union branches. People's cultural societies operated in some places, which were gradually transformed into into cultural-artistic, educational-artistic, worker's educational, trade union cultural-artistic and, after 1952, the workers' cultural society Svoboda.

The contribution describes the activities of cultural societies in the town of Kranj, Stražišče and in Primskovo from 1945 to 1980. These were choirs, bands and orchestras, folklore groups, drama and puppet groups, artists, writers, ballet dancers and dancers, photographers, film amateurs and others.

 

Mija Mravlja
SI, 4000 Kranj, Škofjeloška cesta 10, archive technician
e-naslov: mija.mravlja@siol.net