Milan Sagadin                                                   UDK: 904(497.4Kranj)

 

Zgodnjeantično obzidje Karnija

V prispevku avtor obravnava najzgodnejše obzidje antične naselbine na področju današnjega Kranja, ki je bilo odkrito v treh odsekih južno in severno od gradu Kieselstein. Na podlagi drobnih najdb iz plasti, ki se vežejo neposredno na ostanke obzidja, ga datira v obdobje zadnjih dveh desetletij pr. Kr. in 1. polovice 1. stol. po Kr.Obstaja možnost, da sta se v tem obdobju zvrstili 2 fazi obzidja; mlajša predstavlja zunanjo linijo in je bila okrepljena z doslej dvema identificiranima pravokotnima stolpoma. Na kratko so predstavljene tudi zgodovinske in socialne okoliščine za gradnjo obzidja, ki s svojim obstojem naselbino identificira kot civilno trgovsko postajo, nastalo po vzpostavitvi vicinalne poti proti Noriku, njen zaton pa naj bi bil posledica dokončne vzpostavitve mreže rimskih mest in njihovih agrov.

 

dr. Maksimiljan Sagadin, konservator svetnik
SI, 4000 Kranj, Župančičeva 39, arheolog, umetnostni zgodovinar
milan.sagadin@zvkds.si

 

 

Milan Sagadin

 

Early Roman Walls of Carnium

The author deals in the contribution with the earliest defensive wall of the Roman settlement in the area of today's Kranj, which was discovered in three sections south and north of Castle Kieselstein. On the basis of small finds from layers directly connected to the remains of the wall, it is dated to the period of the last two centuries BC and the first century AD. There is a possibility that this included two building phases: the later is represented by the external line and was strengthened with two rectangualr towers identified to date. The historical and social circumstances of the building of the wall are also briefly presented, which, by its existence, identifies the settlement as a civilian trading post, created after the establishment of the local route towards Noricum, and its decline would have been a consequence of the final establishment of the network of Roman roads and their agers.

 

Dr. Maksimiljan Sagadin, conservation adviser
SI, 4000 Kranj, Župančičeva 39, archaeologist, art historian
milan.sagadin@zvkds.si