Monika Rogelj              UDK: 331.5(497.4Kranj)”1950/1980”

 

Kranj kot zaposlitveno središče v času najmočnejše industrializacije

Po drugi svetovni vojni je bil temelj razvoja gospodarstva v Kranju industrija. Stalno povečevanje proizvodnje je v podjetjih zahtevalo vedno nove delavce. Ker je že v petdesetih letih v podeželskem zaledju mesta začelo zmanjkovati domače delovne sile, so v Kranj začeli prihajati delavci iz manj razvitega podeželja Štajerske, Prekmurja in Dolenjske. Predvsem v gradbeništvu, gozdarstvu in komunalnih dejavnostih so bile največje potrebe po delavcih in so jih težko dobili. V šestdesetih in sedemdesetih letih so se domačini zaposlovali predvsem v industrijskih panogah z boljšim plačilom in z lažjimi pogoji dela, ostala podjetja pa so iskala delavce v drugih jugoslovanskih republikah. Tako intenziven razvoj industrije, ki je temeljil na delu številnih delavcev od drugod, se je kasneje odrazil v neugodni socialni strukturi in raznoliki nacionalni sliki mesta.


Mag. Monika Rogelj
SI, 4208 Šenčur, Kotna pot 9, univ. dipl. zgodovinarka, muzejska svetovalka
e-naslov: monika.rogelj@gorenjski-muzej.si

 

Monika Rogelj

 

Kranj As an Employment Centre at the Time of Most Intensive Industrialisation

After the Second World War, industry was the foundation of economic development in Kranj. Constantly increasing production required ever new workers in companies. Because the domestic labour force had already began to run out in the rural hinterland of the town in the fifties, workers from less developed rural areas of Štajerska, Prekmurje and Dolenjska began to move to Kranj. There was the most need for workers in construction, forestry and public utility activities and such workers were difficult to find. In the sixties and seventies, local people were mainly employed in industrial branches with better pay and easier working conditions, and other companies sought workers in other Yugoslav republics. Such intensive industrial development, based on the labour of a large number of workers from elsewhere, was later reflected in an unfavourable social structure and the diverse national picture of the town.


Mag. Monika Rogelj
SI, 4208 Šenčur, Kotna pot 9, graduate historian, museum adviser
e-naslov: monika.rogelj@gorenjski-muzej.si