Nataša Koruza                 UDK: 712.6(497.4Kranj)(091)

 

Grajska vrtnoarhitekturna dediščina na širšem območju Kranja

V prispevku je obravnavana vrtnoarhitekturna tvornost ob graščinah in dvorcih na širšem območju Kranja. V obravnavo je zajetih devet lokacij: Brdo, Golnik, Hrib, Kieselstein, Preddvor, Prevola, Strmol, Šempetrska graščina in Turn. Prvi del prispevka podaja zgodovinski pregled in primerjavo urejanja okolice gradov v 17. stol., vpliv baroka in angleškega krajinskega sloga na oblikovanje vrtov v 19. stol. ter dogajanje na področju oblikovanja vrtov v 20. stol. V drugem delu prispevka so opisani posamezni vrtovi in njihov razvoj. Obravnave vrtov si sledijo v abecednem zaporedju. V zaključku je postavljena teza, da so vrtovi ob graščinah in dvorcih na širšem območju Kranja raznoliki in da se v njih na svojstven način interpretirajo vsi pomembni slogi vrtnega oblikovanja, znani tudi v širšem evropskem prostoru.

 

Nataša Koruza, krajinska arhitektka,
SI, konservatorka na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
natasa.koruza@zvkds.si

 

 

Nataša Koruza

 

The castle garden architectural heritage in the wider area of Kranj

The contribution deals with garden architectural creativity beside manor houses and mansions in the wider area of Kranj. Nine locations are considered: Brdo, Golnik, Hrib, Kieselstein, Preddvor, Prevola, Strmol, Šempeter manor and Turn. The first part of the contribution provides an historical overview and comparison of the layout of the surroundings of castles in the 17th century, the influence of the Baroque and the English landscape style in the design of gardens in the 19th century, and events in the sphere of garden design in the 20th century. The second part of the contribution describes individual gardens and their development. The gardens are discussed in alphabetical order. In the conclusion, the thesis is put forward that gardens beside manor houses and mansions in the wider area of Kranj are diverse and, each in its own way, interpret all the important styles of garden design that are familiar from the wider European space.

 

Nataša Koruza, landscape architect,
SI, conservator at the Institute for Protection of the Cultural Heritage of Slovenia, Tomšičeva 7, 4000 Kranj
natasa.koruza@zvkds.si