Renata Pamić                UDK: 929Gortan V.

 

Tigrovec Vladimir Gortan

Vladimir Gortan (Beram, 7. 6. 1904–Pulj, 17. 10. 1929) je bil hrvaški Istran, mladinec, tigrovec, javno, uradno obsojena žrtev italijanskega fašističnega režima v Istri po prvi svetovni vojni. Bil je član antifašistične organizacije TIGR, ki je organizirala demonstracije proti nasilni italijanizaciji in fašističnemu plebiscitu v Istri. Na dan plebiscita, 24. marca 1929. leta, je sodeloval v oboroženi akciji oviranja poteka plebiscita. Bil je ujet na begu v Jugoslavijo, v zaporu mučen. Rimski Specialni tribunal ga je obsodil na smrt z ustrelitvijo v hrbet. Od njegove smrti je 17. oktobra 2009 minilo 80 let. Pokopan je v rojstnem kraju Bermu v hrvaški Istri, kjer so mu leta 1953 odkrili spomenik. Njegovo ime je bilo kot prvo napisano na prvem evropskem protifašističnem spomeniku, ki je že od leta 1931 nahaja v Prešernovem gaju v Kranju. Spomenik, postavljen ilegalno, je posvečen antifašističnim borcem, tigrovcem, bazoviškim žrtvam (Zvonimir Miloš, Franjo Marušič, Ferdo Bidovec, Vekoslav Valenčič), ki so bile v tržaškem sodnem procesu obsojene na smrt in ustreljene v Bazovici pri Trstu 6. septembra 1930. leta. Na komemoracijah v Prešernovem gaju, ki so namenjene počastitvi njihovega spomina, se Vladimirja Gortana skorajda ne omenja, ker ni bazoviška žrtev. Je pa vsekakor tigrovec, ki simbolizira razsežnost in enotnost upora Slovencev in Hrvatov proti fašizmu na območju nekdanje Julijske krajine po prvi svetovni vojni. V tem prispevku je predstavljen Vladimir Gortan, žrtev fašističnega sodnega procesa v Pulju 1929. leta.

 

Renata Pamić, univ. dipl. soc. in inž. gradb.
SI, konservatorska svetovalka
e-naslov: renata.pamic@zvkds.si

 

Renata Pamić

 

Vladimir Gortan – Member of TIGR

Vladimir Gortan (Beram, 7.6.1904 – Pulj, 17.10.1929) was a Croatian Istrian, a young man, a member of TIGR, publicly officially condemned to death by the Italian fascist regime in Istria after the First World War. He was a member of the anti-fascist TIGR organisation, which organised demonstrations against violent Italianisation and the fascist plebiscite in Istra. On the day of the plebiscite, 24 March 1929, he participated in an armed campaign of obstruction of the course of the plebiscite. He was captured in flight to Yugoslavia and tortured in prison. A Roman special tribunal condemned him to death by being shot in the back. On 17 October 1929, eighty years will have passed since his death. He was buried in his birthplace, Beram in Croatia, where a monument was unveiled to him in 1953. His name was the first inscribed in the first European anti-fascist monument, which has been located in Prešerenovo gaj in Kranj since 1931. The monument, erected illegally, is dedicated to the anti-fascist combatants, members of TIGR, who were condemned to death in the Trieste court processes and shot in Bazovica near Trieste on 6 September 1930. Vladimir Gortan is almost unmentioned at commenorations in Prešernovo gaj in honour of their memory, because he was not a victim at Bazovica. He was nevertheless a member of TIGR, which symbolises the breadth and unity of the resistance of Slovenes and Croats against fascism in the area of the former Guiliana Province after the First World War. The contribution presents Vladimir Gortan, a victim of a fascist legal process in Pula in 1929.
 

Renata Pamić, graduate sociologist and construction engineer.
SI, conservationist adviser
e-naslov: renata.pamic@zvkds.si