Timotej Knific, Judita Lux                   UDK: 904(497.4Kranj)

 

Otroci iz mesta Karnija

Članek obravnava tretjo skupino prebivalcev poznoantičnega mesta Karnija, po vojščakih in gospeh (Kranjski zbornik 1995 in 2005) še otroke in mladostnike. Prebivalci Karnija so umrle pokopavali v Lajhu, na savskem bregu pod Kranjem. Velik del grobišča je bil odkrit že v letih 1898–1905, obsežna arheološka izkopavanja grobišča pa potekajo tudi v zadnjem času. Doslej je bilo odkritih 720 grobov; v članku so podrobneje prikazani rezultati terenskih raziskav v letu 2007. Te so potrdile veliko umrljivost otrok, in da so nekatere pokopali v bogati opravi, podobno kot je bilo tedaj v navadi v merovinški Evropi. Pridobljeni podatki dokazujejo etnično raznovrstnost prebivalcev mesta, ki je bilo v času preseljevanja ljudstev (od 5 do zgodnjega 7. stoletja) pomembno pokrajinsko središče.

 

dr. Timotej Knific, arheolog
SI, 1000 Ljubljana, Prešernova 20, Narodni muzej Slovenije
e-naslov: timotej.knific@nms.si

 

Judita Lux, arheologinja
SI, 4000 Kranj, Tomšičeva 7, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo
e-naslov: judita.lux@zvkds.si

 

 

Timotej Knific, Judita Lux 

 

Children from the Town of Carnium

The article deals with the third group of inhabitants of the late Roman torn of Carnium, children and young people, following soldiers and women (Kranjski zbornik 1995 and 2005). The inhabitants of Carnium buried their dead in Lajh, on the banks of the Sava below Kranj. A large part of the cemetery was already discovered in 1898-1905 and extensive archaeological excavations of the cemetery have also taken place recently. To date, 720 graves have been uncovered; the article provides the results of field investigations in 2007. These confirmed the high mortality of children and that some were buried in rich oufits, as was then the custom in Merovingian Europe. The data obtained show the ethnic diversity of the inhabitants of the town, which was an important regional centre at the time of the migration of peoples (from the 5th to the late 7th century).

 

Dr. Timotej Knific, archaeologist
SI, 1000 Ljubljana, Prešernova 20, National Museum of Slovenia
e-naslov: timotej.knific@nms.si

 

Judita Lux, archaeologist
SI, 4000 Kranj, Tomšičeva 7, Institute for the Protection of the Cultural Heritage of Slovenia, Centre for Preventive Archaeology
e-naslov: judita.lux@zvkds.si