Barbara Žabota

UDK 929.52Khisl

 

AL‘ PRAV SE PIŠE KHISL AL‘ KIESEL?

Vzpon kranjsko-štajerske družine Khisl, ki se je začel v prvi četrtini 16. stoletja, je bil hiter in izreden. Khisli so se v dobrih 100 letih iz meščansko-trgovske prelevili najprej v plemiško, nato pa pridobili še baronski in grofovski naziv. Njihov dvig je bil posledica miselnosti tistega časa, ki je posameznikom z nižjih družbenih slojev omogočila, da so s podjetnostjo in pametnimi poslovnimi potezami prišli ne le do bogastva, ugleda in moči, temveč tudi do plemiškega naziva. Pridobljeno jim je omogočalo, da so postali veliki prijatelji znanosti in umetnosti. Kupili so več grajskih stavb, med katerimi je star plemiški dvorec ob mestnem obzidju v Kranju, ki so ga z dovoljenjem nadvojvode Karla prezidali in mu spremenili ime v Khislstein. Domačini prenovljeni mestni grad poznajo tudi pod imenoma Kieselstein ali Kiselštajn, najverjetneje pa še po kakšni različici. V preteklih stoletjih pa se ni različno zapisovalo samo imena mestnega gradu, temveč tudi priimek članov družine Khisl.

 

Barbara Žabota, prof. zgodovine in prof. sociologije, arhivistka

SLO, 1001 Ljubljana, p.p. 1614, Mestni trg 27, Zgodovinski arhiv Ljubljana

e-naslov: barbara.zabota@zal-lj.si

 

 
Barbara Žabota
UDK 929.52Khisl
 

IS IT KHISL OR KIESEL?

The rise of the Carniolan-Styrian Khisl family began in the first quarter of the 16th century, and it was rapid and remarkable. In a little over a hundred years, the Khisls went from being a bourgeois merchant family to noblemen, gaining the title of barons and even that of counts. Their rise was a consequence of the mind frame of the period, which allowed individuals from the lower social classes to rise to prominence by employing their ambition and business acumen, granting them fortune, fame and power, as well as noble titles. Their fortune allowed them to become great patrons of the sciences and arts. They bought numerous castles and mansions, including the old mansion by the Kranj city wall, which, with the permission of Archduke Karl, they built over and renamed to Khislstein. The locals also know this renovated city castle by the names Kieselstein or Kiselštajn, and most likely other variations of the same name. In the previous centuries, it was not only the name of the castle that would routinely be spelt wrong, but also the name of the family, Khisl.
 
Barbara Žabota, prof. of history and sociology, archiver
SLO, 1001 Ljubljana, p.p. 1614, Mestni trg 27, Historical Archives of Ljubljana