Boris Paternu

UDK 821.163.6.09Kavčič

 

V. KAVČIČEVA PODOBA NAŠEGA ČASA

Vladimir Kavčič (1932) je v romanu Od nikoder do nikamor (2012) svojo temo vojne in revolucije ter njunih podaljškov v naš čas, ki so globoko zarezani v duše mnogih ljudi, tokrat radikaliziral in izpeljal do kraja. V širokem zgodovinskem razponu od začetka druge svetovne vojne čez partizanstvo in revolucijo pa skozi trdote povojnega socializma v osamosvojitev in nazadnje v sodobno demokracijo z njeno gospodarsko in moralno izprijenostjo vred. Osebe romana pošlje skozi vse te hude preizkušnje, najprej v poljanski hribovski vasi in zatem skozi desetletja v osrednjem mestu, da jih naposled razkrije kot žrtve ne glede na to, da preživijo in navzven uspejo. Vse te človeške zgodbe se dogajajo v času velikih ideologij in so zapletene vanje. Kavčič je najbolj svoj in izrazit prav v obračunu z »odrešujočimi« ideologijami naše dobe. Z vsemi tremi: s komunizmom, katolicizmom in liberalizmom. Pokaže jih ne samo v njihovem spopadu, ampak še bolj v njihovi enakosti, se pravi v njihovi oblastniški in sebični praksi. »Sebični ego« je temeljna beseda romana. Ljudi se ideologije polaščajo in kvarijo ter uničujejo njihova življenja v imenu zgodovine in prihodnosti. Zgodovina pa je v resnici brez izvornega smisla in cilja: je »od nikoder do nikamor«. Pri nas in v našem času pa: »iz kapitalizma v kapitalizem«, s polomom revolucije vmes.

 

Akademik prof. dr. Boris Paternu

SLO, Ljubljana, Videmska 5, literarni zgodovinar in teoretik

e-naslov: pirjevec.paternu@gmail.com

 


 

Boris Paternu

UDK 821.163.6.09Kavčič

 

V. KAVČIČ AND HIS IMAGE OF OUR TIMES

Vladimir Kavčič (1932), in his novel Od nikoder do nikamor (From no place to nowhere, 2012), took the themes of war and revolution and of the influences that these two have on our present day, influences that are deeply and keenly felt in the very souls of so many of us, and radicalized them, taking them to their extremes. It takes a broad, sweeping look, starting at the beginnings of the Second World War, the Partisan movement, the revolution and the hardships of post-war Socialism, taking us to Slovenia‘s independence and finally bringing us to our contemporary democracy, with all of its economic and moral shortcomings and deviations. The characters in the novel are sent through all these arduous trials, starting in a mountain village and then, through the decades, taking place in the city proper. In the end, the characters are revealed for what they truly are: victims, every last one of them, even though they may survive and outwardly succeed. These deeply humane stories happen during times of great ideologies, and are entangled within them. Kavčič is at his most unique and expressive when he deals with the so-called “redeeming” ideologies of our time. All three of them: communism, catholicism and liberalism. They are not only presented as three distinct, warring ideologies, but even more so as fundamentally similar practices, domineering and selfish. “The selfish ego” is a crucial sentence in the novel. Ideologies take possession of people and spoil and destroy their lives in the name of history and the future. But history has no original intent of purpose: it goes “from no place to nowhere”. Here, and in our times, it goes “from capitalism to capitalism”, with a failed revolution inbetween.

 

Academic Prof. Dr. Boris Paternu, PhD.

SLO, Ljubljana, Videmska 5 literary historian and theoretician,

e-mail: pirjevec.paternu@gmail.com