Gorazd Stariha

UDK 352(497.4Kranj)‘‘1871/1876‘‘

 

MESTNA OBČINA KRANJ V ZAPISNIKIH OBČINSKEGA ODBORA  OD 1871 DO 1876

Po volilnem porazu župana Mateja Pirca, ki je na občini uvedel slovensko uradovanje, se je na občino vrnilo nemško uradovanje, ki je bilo občinskim uradnikom očitno bolj domače kot slovensko. Sicer pa je občinski odbor v sedemdesetih letih dobro gospodaril z mestnimi financami; v tem času so morali meščani poskrbeti za žlebove in odtoke, kar je omogočilo ureditev prve kanalizacije; nemškutarskemu okrajnemu glavarju Derbiču so podelili častno meščanstvo za njegove zasluge za občino, na drugi strani pa so bivšemu slovenskemu županu Pircu še kar naprej očitali, da je dolžan 65 gld za najem prostorov za telegraf. Kljub temu da so bile občinske finance sicer urejene, pa je občini primanjkovalo denarja za vse njene obveznosti, kar je gotovo tudi odraz gospodarskih razmer v Kranju, ki so v sedemdesetih letih nazadovale, kar pa zna biti nadalje v povezavi z gospodarsko krizo leta 1873.

 

Dr. Gorazd Stariha

SLO, 4244 Podnart, Ovsiše 14, arhivski svetnik

e-naslov: gorazd.stariha@guest.arnes.si

 

 
Gorazd Stariha
UDK 352(497.4Kranj)‘‘1871/1876‘‘
 

THE MUNICIPALITY OF KRANJ IN THE NOTES OF THE MUNICIPAL BOARD FROM 1871 TO 1876

After mayor Matej Pirc, who introduced Slovenian administration at the municipality, lost the elections, German administrative methods made a return, evidently more familiar to the officials. In the 1870‘s, the municipal board generally used the city finances well; during this period, the citizens had to take care of their gutters and drains, which made it possible for the city to introduce the first sewerage system; the German-sympathizing district governor Derbič was given the title of honorary citizen because of his contributions to the municipality, while the board was persistent in its claim that the old Slovenian mayor, Pirc, still owed 65 guldens for the lease on the telegraph office. While the city‘s general finances were clean, the municipality did not have enough money to finance all of its necessary activities, which shows that the economic situation in Kranj at the time was rather bad, suffering a recession, likely in connection to the economic crisis of 1873.
 
Dr. Gorazd Stariha, PhD.
SLO, 4244 Podnart, Ovsiše 14, archive council member