Janez Kopač

UDK 94(497.4Kranj)‘‘2010/2014‘‘

 

KRANJ 2010–2014 (1. JANUAR 2010–31. DECEMBER 2014)

KRONOLOŠKI PREGLED

 

Časovni pregled dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih petih letih na območju Mestne občine Kranj, Kranjčanom in članom kranjskih športnih, kulturnih in drugih ustanov (pogosto člani le-teh tudi niso Kranjčani) zaradi številčnosti preprosto ne more biti popoln. Selekcija dogodkov je bila zelo obsežna. Poglavitni kriterij za njihov izbor je bil, da so se zgodili v Kranju, sicer pa so zabeleženi skoraj izključno le vodilni dosežki na slovenski, evropski, svetovni in olimpijski sceni. Opredeljeni so z datumi in kratkimi vsebinskimi zapisi. Težave so pogosto nastale zlasti pri datiranju dogodkov, saj so marsikdaj v virih (pretežno Gorenjski glas) označeni, da so se zgodili »pred tremi dnevi«, »pred nekaj dnevi«, »pred kratkim« »preteklo sredo«, »pretekli teden«, »konec ali začetek tedna, meseca« itd. Velikokrat so mi iz zagate pomagala gesla na spletu, na žalost pa tudi spletni zapisi niso vedno eksaktni.

 

Mag. Janez Kopač

SLO, Seljakovo naselje 55, 4000 Kranj, prof. zgodovine in sociologije, arhivski svetnik

e-naslov: janez_kopac@siol.net

 


 

Janez Kopač

UDK 94(497.4Kranj)‘‘2010/2014‘‘

 

KRANJ 2010–2014 (1. JANUARY 2010–31. DECEMBER 2014)

A CHRONOLOGIC OVERVIEW

 

An overview of the events that happened during the past five years in the region of the Municipality of Kranj, to its citizens and to its sports, cultural and other institutions (often, members of these institutions were not citizens of Kranj, after all), simply cannot be exhaustive due to the sheer scope of the subject matter. The selection of events was very extensive. The main criteria for inclusion in the overview was that they happened in Kranj, and they mostly include crowning achievements in Slovenian, European, World and Olympic fields. They are completed by dates and brief content overviews. Often, dating an event was problematic due to the sources (primarily the Gorenjski glas local newspaper) citing dates in formats such as “three days ago”, “a few days ago”, “recently”, “last Wednesday”, “last week”, “at the end of last week, month”, etc. On-line sources occasionally helped with the dating, but even records on the internet are not always exact.

 

Janez Kopač MA.

SLO, Seljakovo naselje 55, 4000 Kranj, Prof. of history and sociology, archive council

e-mail: janez_kopac@siol.net