Jernej Križaj

UDK 355.711(497.4Kranj)(091)

 

VOJAŠNICA V KRANJU

Nastanitev oficirjev in vojakov je v preteklosti prebivalcem Kranja povzročala nemalo skrbi. V začetku 19. stoletja so bili za vojašnico namenjeni prostori nekdanjega kapucinskega samostana na vrhu Jelenovega klanca. Leta 1841 je kranjsko mestno predstojništvo za namen »quasi kasarne« kupilo takratno hišo št. 12 v Savskem predmestju. Vojašnica je bila opuščena leta 1869, z odhodom tam nastanjenih čet. Omenjeno hišo je občina nato prodajala vse do leta 1930, ko jo je na javni dražbi kupil Franc Sirc. Poudariti velja, da so vojaki ves čas obstoja vojašnice ter po njeni ukinitvi prebivali tudi pri meščanih. Interes za nastanitev vojske v Kranju je izkazala tudi jugoslovanska kraljeva vojska. Na njeno pobudo je občina leta 1935 kupila posestvo in graščino Prevola. Za plačilo kupnine se je morala zadolžiti pri Mestni hranilnici v Kranju. Pričeli so se dolgotrajni zapleti med občino in vojsko glede odkupa. Sčasoma so se pojavili drugi resni interesenti za nakup dela posestva, vendar nobena od njihovih ponudb ni bila sprejeta, konec leta 1940 pa je vojska le opravila tako željeni odkup. Dobro leto pred njim so bile nekatere vojaške enote že nastanjene na samem posestvu, pričela se je gradnja posameznih objektov, današnjo podobo pa je vojašnica dobila po drugi svetovni vojni.

 

Jernej Križaj, univ. dipl. zgod.

SLO, Arhiv Republike Slovenije, 1127 Ljubljana, Zvezdarska 1, svetovalec - arhivist

e-naslov: jernej.krizaj@gov.si

 


 

 

Jernej Križaj

UDK 355.711(497.4Kranj)(091)

 

THE ARMY BARRACKS IN KRANJ

The accomodation of officers and soldiers was once a pressing issue for the people of Kranj. In the beginning of the 19th century, the former Capuchin monastery on top of Jelenov klanec was repurposed as the army barracks. In 1841, the Municipal directorship of Kranj bought house no. 12 in the Savsko predmestje district to serve as a “quasi-barracks”. It was abandoned in 1869, when the troops that were stationed there left the city. The house was then on sale until 1930, when Franc Sirc finally bought it. It must be pointed out that during the period when the barracks were functional and even afterwards, soldiers would also be staying at the private homes of some of the citizens. The Yugoslavian Royal Army also showed some interest in stationing troops in Kranj. In 1935, at their behest, the municipality bought the estate and the manor of Prevola. To pay the purchase price, the municipality had to take a loan from the Municipal Savings Bank of Kranj. Following the purchase, a lengthy and complicated process of negotiation began between the municipality and the Royal Army regarding the army‘s purchase of the estate. Before long, other candidates appeared that wished to purchase the land off the municipality, but no offer was accepted, until finally, in 1940, the Royal Army made the long awaited purchase. A year earlier, they had already begun stationing troops on the estate and working on some facilities. After the Second World War, the barracks received their present form.

 

Jernej Križaj, historian

SLO, Arhiv Republike Slovenije, 1127 Ljubljana, Zvezdarska 1, advisor - archiver

e-mail: jernej.krizaj@gov.si