Matevž Oman

UDK 061.2:796(497.4Kranj)(091)

 

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV V STRAŽIŠČU

Organizirani šport v Stražišču najdemo tudi med obema svetovnima vojnama. Športna društva so v svoje delo vnašala tudi kulturne in zabavne dejavnosti: gledališke predstave, pevske zbore, inštrumentalne zasedbe, knjižnice. Žal je Strašane tudi v športu ločevala strankarska pripadnost. Po II. svetovni vojni so si morali Strašani sami zgraditi športne objekte, ki morajo danes izpolnjevati predpisane norme za igranje na posameznih tekmovanjih. Ker take dvorane v Stražišču ni, se morajo igralci starejših selekcij vključevati v klube v Kranju, kjer imajo zagotovljene objekte in pogoje dela. Tako so nekateri klubi, ki so vključevali rekreativne dejavnosti, prenehali z delom oziroma so se osredotočili na delo z mladimi. V klubih, ki imajo dobre pogoje za delo (predvsem kolesarji in kegljači), dosegajo člani odmevne uspehe na državnem in v svetovnem merilu.

 

Matevž Oman, predmetni učitelj

SLO, 4000 Kranj, Pševo 28

e-naslov: oman.matez@gmail.com

 


 

Matevž Oman

UDK 061.2:796(497.4Kranj)(091)

 

THE ACTIVITIES OF SPORTS SOCIETIES IN STRAŽIŠČE

Organized sports in the Stražišče district of Kranj were active even in the period between the two World Wars. Sports societies supplemented their activities with cultural and entertainment activities: plays, choirs, instrumental groups, libraries. Sadly, the people of Stražišče were divided by their allegiances to different political parties, and sports were not exempt from this divide. After the Second World War, the citizens began building their own sports facilities. In the present day, such facilities need to conform to certain normatives to be appropriate for competitive play, and since the ones in Stražišče do not, players from the older age groups need to play for other clubs in Kranj, where the conditions and facilities are appropriate. Because of this, many clubs that used to provide recreational activities have shut down, or otherwise shifted their activities only towards younger age groups. Clubs with the appropriate conditions (mainly cyclists and bowlers), have been achieving outstanding successes nationally and internationally.

 

Matevž Oman, middle school teacher

SLO, 4000 Kranj, Pševo 28

e-mail: oman.matez@gmail.com