Miha Mohor

UDK 061.2:379.82(497.4Kranj)(091)

 

KLUB KULTURNIH DELAVCEV KRANJ

Ob koncu petdesetih let prejšnjega stoletja se je med kranjskimi izobraženci in umetniki izoblikovala zamisel o Klubu kulturnih delavcev. Ustanovitelji so poglavitne cilje videli v ustvarjanju boljših razmer za ustvarjalnost, popularizaciji kakovostnih umetniških del in znanstvenih dosežkov svojih članov ter povezovanju različnih kulturnih dejavnosti, posegali pa naj bi tudi na področje kulturne vzgoje ter s programi in strokovno literaturo opravljali mentorske naloge za sorodna društva v občini. Klubske skupine (literarna, likovna, glasbena, publicistična, dramska in filmska) so organizirale pogovore o aktualnih kulturnih vprašanjih in umetnostni problematiki, prireditve v obliki tedenskih literarnih večerov ali predavanj ter likovne razstave. Člani KKD so se zavzemali za gorenjski kulturni občasnik, lastno založniško dejavnost, ponovno profesionalizacijo Prešernovega gledališča in za sklop prireditev ob kulturnem prazniku, odločno pa so se uprli politični pobudi po ustanovitvi Dolinarjeve galerije. Kljub pestremu in živahnemu programu so bile »javne manifestacije kluba« deležne ideološko poudarjenih kritik s strani političnih forumov, češ da se člani »ozko sekcijsko zapirajo«, zato njihove prireditve in stvaritve ne pritegnejo širše javnosti, premalo pa sodelujejo v razpravah o razvoju kulture v občini.

 

Miha Miloš Mohor, profesor slovenskega jezika in književnosti

SLO, 4000 Kranj, Šorlijeva 24

e-naslov: miha.mohor@gmail.com

 


 

Miha Mohor

UDK 061.2:379.82(497.4Kranj)(091)

 

THE CULTURAL WORKERS‘ CLUB OF KRANJ

At the end of the 1950‘s, Kranj‘s intellectuals and artists established a Cultural Workers‘ Club. The primary goals of the founders were the creation of better conditions for encouraging creativity, the popularization of quality art and the scientific achievements of its members, as well as forging connections between various cultural fields. They were also active in the field of cultural education, employing programmes and literature to fulfil the roles of mentors for related societies in the municipality. The club‘s sub-groups (literary, art, music, journalist, theatre and film) organized debates about contemporary cultural and artistic issues, events in the form of weekly literary evenings or lectures and art exhibitions. Members of the club supported the creation of a culture newspaper for the Gorenjska region, independent publishing activity, a renewed professionalization of the Prešeren Theatre and a group of activities for the cultural holiday, while they were firmly against the political intiative to establish a Dolinar gallery. In spite of the vibrant and active programme, the “public manifestations of the club” were met with ideologically informed criticism from the political forums, who claimed that the members of the club were “closing themselves off”, which is why their events and creations did not have much draw with the general public, and they also claimed that the club did not participate enough in the debates regarding the future development of culture in the municipality.

 

Miha Miloš Mohor, Prof. of Slovene language and literature

SLO, 4000 Kranj, Šorlijeva 24

e-mail: miha.mohor@gmail.com