Miran Hladnik

UDK 821.163.6.09

 

KRANJSKI LEPOSLOVNI TISK PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Od konca 19. stoletja dalje se je Kranj počasi uveljavljal kot literarni prostor in se emancipiral v razmerju do dominantne Ljubljane. Leposlovne izdaje so večinoma samozaložniške, tiskali pa so jih v malih tiskarskih delavnicah in fotokopirnicah. Ob izrecni zavezanosti avtorjev nacionalni vlogi literature se vendarle zdi, da je lokalna literarna scena bolj prostor artikulacije alternativnega.

Pisci prevzemajo, menjavajo in združujejo vloge soavtorjev, urednikov, sestavljalcev spremnih besed, ilustratorjev, kritikov in založnikov. Prav mreža njihovih medsebojnih povezav omogoča uporabo pojma »kranjska literatura«. Največ so v Kranju in okolici knjige objavljali Franci Zagoričnik, Marjan Štancar Monos, Valentin Cundrič, Zlata in Jože Volarič, Milan Batista, Angelca Pogelšek Pivk, Francka Tronkar, Janez Ramoveš, Dolfe Mrak, Rafael Zorman - Raff, Janez Sagadin, Bojan Kalan Podreški. 

 

Dr. Miran Hladnik, univ. prof.

SLO, 4245 Kropa, Srednja Dobrava 3 e, literarni zgodovinar

e-naslov: miran.hladnik@guest.arnes.si

http://lit.ijs.si/hladnik.html

 

 
Miran Hladnik
UDK 821.163.6.09
 

LITERARY PRINT IN KRANJ AFTER THE SECOND WORLD WAR

Since the end of the 19th century, Kranj gradually begun asserting itself as a literary space of some note, emancipating from the more dominant Ljubljana. Literary works were mainly self-published, printed in small printing and photocopying shops. While authors supported a more national importance of literature, the local scene seems to have been a space reserved for articulating more alternative practices.
The authors mingled and swapped roles, going from co-authors, editors, to writing afterwords and introductions, illustrating, being critics and publishers. This network of connections crystallizes into a whole that we can truly call “the literature of Kranj”. The most prolific authors from Kranj and its surroundings were Franci Zagoričnik, Marjan Štancar Monos, Valentin Cundrič, Zlata and Jože Volarič, Milan Batista, Angelca Pogelšek Pivk, Francka Tronkar, Janez Ramoveš, Dolfe Mrak, Rafael Zorman - Raff, Janez Sagadin, Bojan Kalan Podreški. 
 
Dr. Miran Hladnik, univ. prof.
SLO, 4245 Kropa, Srednja Dobrava 3 e, literary historian