Nika Leben

UDK 728.81(497.4Kranj)

 

PRENOVA GRADU KHISLSTEIN V KRANJU

Grad Khislstein v Kranju predstavlja enega najstarejših spomenikov profanega stavbarstva pri nas. Renesančno jedro gradu iz 1574/75, ki je bilo pozidano v času lastništva Janeza Khisla, je vpeto med SZ stolp – ustanovo Ortenburžanov iz srede 13. stoletja in jugozahodni renesančni obrambni stolp z začetka 16. stoletja. Grad je bil temeljito prenovljen prvič okoli leta 1754, ko je tudi severni stranski trakt, sezidan po letu 1689, dobil današnji obseg. Prenova gradu je potekala v več fazah. V osemdesetih letih 20. stol. je bil prenovljen zahodni trakt gradu, sledile so arheološke raziskave dvorišča in severnega trakta gradu, v drugi fazi prenove, med leti 2008 in 2012, pa je bil poudarek na prenovi severnega trakta. V uličnem delu Ullrichove je bila v pritličju izluščena iz sekundarnih prezidav obokana dvorana z začetka 19. stoletja, v pribrežni stavbi pa ostanki zgodnjeantičnega stolpa, srednjeveško jedro hiše z gotskimi odprtinami in ostanki kovačnice ter lončarske delavnice z depojem. Ob gradu je prezentirana poznoantična steklarska delavnica, urejeno letno gledališče, južno od gradu pa park z Nepomukovim vodnjakom kiparja Franca Bernekerja. Prenovo sta vodila arhitekta Bojan Schlegl in Jurij Kobe s sodelavci.

 

Dr. Nika Leben, univ. dipl. um. zgod. in etnologinja

SLO, Kranj, Lojzeta Hrovata 9, konservatorska svetnica

e-naslov: nika.leben@zvkds.si; nika.leben@gmail.com

 


 

 

Nika Leben

UDK 728.81(497.4Kranj)

 

THE RENOVATION OF THE KHISLSTEIN CASTLE IN KRANJ

The Khislstein castle in Kranj represents one of the oldest monuments of profane architecture in Slovenia. The Renaissance era core of the castle from 1574/75, built over during the period when the castle was owned by Janez Ksihl, sits between the north-western tower – a building of the Ortenburgs, and the south-western Renaissance defensive tower from the beginning of the 16th century. The castle was first extensively renovated around 1754. During these renovations, the northern side tract, built after 1689, received its present-day scope. The renovation was carried out in several phases. In the 1980's, the western tract of the castle was renovated. What followed was an archaeological research of the courtyard and the northern tract of the castle. In the second phase, between the years 2008 and 2012, the emphasis was on the renovation of the northern tract. On the side of Ullrich street, on the ground floor level, the arched hall from the beginning of the 19th century was stripped of all later structural additions, while in the section facing the river, a similar procedure was carried out on the remains of a tower from early antiquity, a medieval house core with gothic apertures, and the remains of a blacksmithy and a pottery workshop with a depot. The castle includes a showcase of a glassblower's workshop from late antiquity and an open air threatre, while south of the castle, there is a park with Nepomuk's well, a work by the sculptor Franc Berneker. The renovation was led by architects Bojan Schlegl and Jurij Kobe and their collaborators.

 

Dr. Nika Leben, PhD., art historian and ethnologist

SLO, Kranj, Lojzeta Hrovata 9, conservation council member

e-mail: nika.leben@zvkds.si; nika.leben@gmail.com