Vasja Klavora

UDK 94(497.4-15)‘‘1915/1917

355.48(497.4Kranj)‘‘1917‘‘

 

KRANJ – SEDEŽ POVELJSTVA NEMŠKE 14. ARMADE, SEPTEMBRA  IN OKTOBRA 1917

Opisano je dogajanje na soškem bojišču, ko so se avstro-ogrski branilci znašli po 11. soški bitki septembra 1917. leta v težkem položaju, ki je terjal odločno dejanje. Sprejeta je bila zamisel poveljnika Soške armade, generalpolkovnika Svetozarja Boroevića, da je edini izhod močan nasprotni ofenzivni napad na najbolj primernem odseku bojišča, v zgornjem Posočju. Za pomoč pri tem dejanju so zaprosili nemške zaveznike. Nemško vrhovno poveljstvo je zato že 8. septembra 1917 odobrilo predlagani ofenzivni napad in zanj ustanovilo nemško 14. armado, ki je bila sestavljena iz sedmih nemških in petih avstro-ogrskih divizij. Za sedež poveljstva novoustanovljene armade so izbrali Kranj. Na podlagi ohranjenih dnevniških zapisov armadnega poveljnika Belowa in drugih virov avtor opisuje, kako so stekle priprave za načrtovani napad na območju Tolmina in Bovca, obiske poveljujočih na predvidenih odsekih napada, povezave armadnega poveljstva v Kranju s posameznimi odseki bojišča in vse težave pri premikih velikega števila vojaštva, prevoz potrebnega streliva in vsega drugega proti izhodiščnim točkam predvidene ofenzive.

 

Prim. mag. Vasja Klavora, dr. med.

SLO, 5230 Bovec, Mala vas 5

e-naslov: vasja.klavora@kate.si

 


 

Vasja Klavora

UDK 94(497.4-15)‘‘1915/1917

355.48(497.4Kranj)‘‘1917‘‘

 

KRANJ – SEAT OF THE COMMAND OF THE 14TH GERMAN ARMY  IN SEPTEMBER AND OCTOBER 1917

The article outlines the events on the Isonzo front, when Austro-Hungarian defenders, after the 11th battle of the Isonzo, found themselves in a precarious position that demanded decisive action. They decided to follow the proposal given by the commander of the Isonzo Army, Colonel General Svetozar Boroević, who was of the opinion that the only possible way out was to launch a powerful offensive on the weakest part of the battlefield, the upper Isonzo valley. To help them with this endeavour, they enlisted the help of their German allies. On the 8th of September 1917, the German High Command approved the suggested offensive, and established the 14th German Army to help with it. The army consisted of seven German and five Austro-Hungarian divisions. The city of Kranj was chosen as the seat of command for this newly established army. Based on the available diary records of commander Below and other sources, the author of the article describes the preparations for the planned attack on the region surrounding Tolmin and Bovec, the visits of the officers to the sites where the attack would take place and the logistical problems of moving such a large number of soldiers, the necessary ammunition and everything else towards the rendezvous points from which the offensive would be launched.

 

Prim. mag. Vasja Klavora, MD

SLO, 5230 Bovec, Mala vas 5

e-mail: vasja.klavora@kate.si